Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon

Publiseringsår
2007
ISBN
ISBN 978-82-91927-08
​Temaheftet omhandler barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon. Empirien bygger på intervjuer av barn og unge i institusjon, og voksne som har sentrale oppgaver knyttet til barn i institusjon. Hovedmålsettingen for prosjektet er å undersøke hvordan medvirkningsrettigheter nedfeller seg i en barneverninstitusjon og institusjonens barneforståelse. Barnekonvensjonen, relevant norsk lovverk og samtidens barneperspektiv har utgjort en sentral ramme for arbeidet. I temaheftet er ”barn og unges stemmer” tillagt mest vekt. Resultatene viser at institusjonelle regler, rutiner og sanksjoner kan hindre medvirkning. Barneperspektivet og Barnekonvensjonen er ikke sentrale temaer i institusjonshverdagen. Ungdommenes forhold til tilsynet framstår som noe tvetydig både med hensyn til om de vil snakke med tilsynet, og om de føler at de får hjelp med sine klager. Det er vanskelig for tilsynet å skape god kontakt med de minste barna i institusjoner. Rapport nr 11/2007.