Arbeidsevnevurderingen i NAV: Brukerorientert prosess eller ren prosedyre

Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-253-9
​Rapporten er bygget på erfaringene fra prosjektet Arbeidsevnevurderinger i NAV og presenterer både på brukernes, veiledernes og lederes erfaringer med innføringen av arbeidsevnevurderingen (AEV) som metodikk. I undersøkelsen vår har vi sett på erfaringer fra praksisfeltet ved implementeringen av arbeidsevnevurderinger ved fire utvalgte NAV – kontor av ulik størrelse. Innsamling av data har i hovedsak foregått i refleksjonsforum med veiledere som anvender arbeidsevnevurderingen regelmessig i sitt daglige arbeid. Vi setter søkelyset på bakgrunnen for at man innførte arbeidsevnevurderingen som et sentralt verktøy i NAV og målsettingen med den nye metodikken. Vi ser på den nye organiseringen i lys av arbeidslinja og hvilke verdier og idealer som er rådende innenfor denne. Organiseringen og det nye verktøyet skal føre NAV nærmere et mål om flere i arbeid og aktivitet, tjenester skal være mer tilpasset brukernes behov og brukerne skal få større innflytelse i vurderingene.