Avsluttet prosjekt

SensoDyrk

Bidragsytere
Oppdragsgiver
Regionale Forskningsfond Midt-Norge
Periode
01.02.2016 - 31.01.2017
Avdeling
CIRiS
SensoDyrk – Sensorteknologi og dyrkningstekniske metoder for bekjempelse av rotpatogener i resirkulerende dyrkningsanlegg for salat. Et av de viktigste tiltakene for en mer bærekraftig grønnsaksproduksjon i veksthus, er resirkulering av næringsløsning (vann og gjødsel). Resirkulering gir både økonomiske og miljømessige besparelser i form av reduserte vann- og gjødselkostnader og reduserte utslipp. I andre nordiske og europeiske land er utslipp fra veksthus underlagt lovregulering som fordrer full eller delvis resirkulering. En slik lovgivning har foreløpig ikke kommet i Norge, men produsentene ønsker å være i forkant og øke graden av resirkulering. En hovedutfordring ved resirkulering av næringsløsning i planteproduksjon er å forhindre spredning av sykdom. Et eksempel er de sopplignende organismene Pythium og Phythoptora. Disse sprer seg med vannet og forårsaker skader på plantenes røtter. Spesielt er dette et problem i sommersesongen når vanntemperaturen stiger. Ved store angrep kan dyrkerne få betydelige avlingstap, som igjen fører til økonomiske tap. I SensoDyrk prosjektet vil CIRiS utføre forskning i veksthusanlegget til salat- og krydder-produsenten Viken Østre Gartneri AS på Frosta. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om sammenhengen mellom forhold i den resirkulerende næringsløsningen i salatanlegget og forekomsten av Pythium og Phytophtora. Vi vil innføre sensorteknologi som i dag ikke benyttes i kommersiell salatproduksjon, og få en kontinuerlig overvåkning av mange flere parametere i næringsløsningen enn det som er vanlig i dagens anlegg. I tillegg vil manuelle og instrumentelle målemetoder benyttes for å analysere vannprøver. Gjennom disse analysene vil vi få en oversikt over mengden av ulike næringsstoffer i næringsløsningen, vanntemperatur, surhetsgrad og andre forhold. For å overvåke forekomsten av Pythium og Phytophtora vil plante- og vannprøver vil tas ut jevnlig og analyseres ved NIBIO på Ås, hvor de er eksperter på disse organismene. Ved å sammenholde de ulike måleresultatene håper vi å kunne se om noen av de målte parameterne har en innvirkning på når infeksjon oppstår og mengden skadelige organismer. Hovedmålet med undersøkelsene er å identifisere viktige parametere som kan gi dyrkeren bedre verktøy for å kunne forutse og forhindre problemer med sykdom som kan gi avlingstap. I tillegg vil bedre sykdomskontroll bidra til at det blir tryggere å ha en kontinuerlig resirkulering av næringsløsning. Dette vil igjen bidra til en mer bærekraftig og økonomisk gunstig grønnsaksproduksjon. SensoDyrk er et 1-årig kvalifiseringsprosjekt. Prosjektpartnere: - Viken Østre Gartneri AS - NIBIO - Norsk Landbruksrådgivning - NTNU, Institutt for Kjemi