NTNU Samfunnforsknings og CIRiS' Brit-Eli Danielsen disputerte om design av skipsbroer 7. juni

Danielsen forsvarer doktorgradsoppgaven onsdag 7. juni kl. 13.15. «Skipsbrodesign med suboptimal brukervennlighet er en av faktorene som bidrar til navigasjonsulykker, som potensielt kan føre til store økonomiske tap og katastrofale konsekvenser for menneskeliv og det marine miljøet», heter det i oppsummeringen.


«Usability in Ship Bridge Design - A Mission Impossible? A Qualitative Study of Maritime Stakeholders' Perspectives on Usability in Ship Bridge Design» er tittelen på oppgaven, hvor Danielsen har sett på hva design av skipsbroer - og hvordan ulike interesser spiller inn når de blir designet.

«Skipsbrodesignet, som i denne oppgaven inkluderer design av utstyr, systemer og overordnet utforming av broen, har stor påvirkning på samspillet og samarbeidet mellom sjøfolkene og teknologien», står det i oppsummeringen.

Brit-Eli Danielsen er forsker i NTNU Samfunnsforsknings avdeling CIRiS, Center for Interdisciplinary Research in Space.

Hovedfunn

Forskningen har resultert i fem vitenskapelige publikasjoner. Hovedfunnene er:

  • Sjøfolkene, sluttbrukerne som har størst interesse for skipsbrodesign, har lav innflytelse på skipsbrodesignprosesser. De tar likevel ansvar for å kunne bruke den tilgjengelige teknologien gjennom å benytte kreative og adaptive strategier.
  • Sentrale interessenter på land legger også ansvaret for menneske-teknologi-samspillet på skipsbroen på sjøfolkene, noe som resulterer i at sjøfolk forventes å tilpasse seg tilgjengelig teknologi uavhengig av brukervennlighet.
  • For mange interessenter synes det verken å være økonomiske eller regulatoriske insentiver for å prioritere brukervennlighet. Studien fant at det internasjonale regelverket som omhandler menneskelige faktorer i skipsbrodesign, ikke håndheves aktivt og at de økonomiske fordelene ved å investere i brukervennlig broutstyr ikke er kjent.
  • Ansvaret for skipsbrodesign er brukervennlig ser ut til å pulveriseres mellom de maritime interessentene. Alle interessenter i denne studien mener ansvaret for brukervennlighet ligger hos en eller flere av de andre – det er noen andres problem.

Program for disputasen

Brit-Eli Danielsen skal først holde prøveforelesning, med temaet «From increasing levels of automation to autonomous shipping – seamanship under change?», kl. 10.15.

Selve forsvaret av doktorgradsoppgaven skjer kl. 13.15.

Sted:
Rom H1, i hovedbygningen på Gløshaugen.

Forsvaret kan også følges via zoom
: https://NTNU.zoom.us/j/96194327573?pwd=Mm9rYlZOK1dObjMwMitRTExjL09rdz09

Passcode: 699961

Du kan lese mer om oppgaven på NTNUs nettsider her.

Nøkkelpersoner