– La erfaringskonsulenter slippe å stå alene. Ansett flere

– Ansett gjerne minst to, slik at erfaringskonsulenten ikke står helt alene om sin rolle. Anbefalingen til spesialisthelsetjenesten kommer fra seniorrådgiver Gerd Helene Irgens i avdeling for rusmedisin, Helse Bergen.

I KLOKKARVIK: Gerd Helene Irgens er for tiden konstituert seksjonsleder for en seksjon med døgnbehandling for menn, AFR (rusmedisin), i Klokkarvik

Nylig deltok Irgens på arbeidsgiversamlingen under konferansen «Sterkere sammen 2021» i regi av Erfaringssentrum, under konferansen hadde NAPHA og Helse Bergen en arbeidsgiversamling.

Hun har vært opptatt av erfaringskompetanse siden de ansatte den første erfaringskonsulenten ved hennes tidligere arbeidsplass Bergensklinikkene i 2015.

– Eksplisitt positivt
– Pasienter og pårørendes møte med erfaringskompetansen har vært så eksplisitt positivt. Etter mitt syn har det rett og slett forbedret våre tjenester, gitt dem en ekstra dimensjon, sier Irgens.

Hvis det ikke er mulig å ansette to, eller flere erfaringskonsulenter, anbefaler Irgens å sørge for jevnlig veiledning fra en erfaren erfaringskonsulent i annet tiltak, samt tilknytning til et erfaringsnettverk.

– Dette for at den ansatte skal få utvikle seg, føle seg trygg og være en del av et erfaringsfaglig felleskap ved siden av det tverrfaglige fellesskapet. Å informere andre ansatte om hvorfor en ansetter erfaringskonsulent og hvilke oppgaver vedkommende skal ha, er viktig for å forebygge usikkerhet, evt. skepsis blant andre ansatte. Noen erfaringskonsulenter har opplevd å bli møtt med stigma, sier Irgens.

LØNN: Lav lønn for erfaringskonsulenter var også noe flere av arbeidsgiverne som var samlet i Bergen pekte på.

Flere av deltakerne på arbeidsgiversamlingen i Bergen fortalte at de har ansatt mer enn en erfaringskonsulent.

– Jeg blir glad for å høre dette. Når de er to, eller flere, har de hverandre. Å være den ene med erfaringsperspektiv som skal fronte sammen med så mange med fagperspektivet, kan være tøft, understreker faglig rådgiver Solrun Steffensen, Napha.

Steffensen viser også til at forskningen nettopp peker på at veiledning og oppfølging er kjempeviktig for erfaringskonsulenter.

– Dette er Helseforetakenes og kommunenes ansvar, understreker Steffensen.

Småkommuneproblematikk
Hun ledet arbeidsgiversamlingen i Bergen sammen med klinikkdirektør Fredrik Hiis Bergh, Bjørgvin DPS. Steffensen viste blant annet til at ferske rapporter forteller at 37 prosent av kommunene oppgir at de har ansatt erfaringskonsulenter, noe som er en økning fra 2019.

– Men, av de som ikke har ansatt erfaringskonsulenter, sier over halvparten at de heller ikke har planer om å ansette. Jeg antar at dette gjelder små kommuner med innbyggere under 10.000 innbyggere, såkalt «småkommuneproblematikk», sier Steffensen.

Interkommunalt samarbeid
Hun understreker viktigheten av at politikere og helsemyndigheter får beskjed om dette, slik at det kan settes inn et ekstra fokus på små kommuner og muligheter for at ekstra midler kan bevilges.

– Ikke minst med tanke på den nye planen for psykisk helse og rus i kommunene, sier Steffensen.

Her kan også interkommunalt samarbeid være aktuelt. Hun oppfordrer til at små kommuner bør se på muligheter for samarbeid på tvers, for å få ansatt flere erfaringskonsulenter, et samarbeid som strekker seg både mellom ulike enheter, nivå og kommunegrenser.

– At vi skal ha et likeverdig tilbud uansett hvor vi bor, er det jo bred politisk enighet om, understreker Steffensen.

INGEN PLANER: Over halvparten av av kommunene i Norge sier de ikke har planer om å ansette erfaringskonsulenter. Det bekymrer arbeidsgiverne under Sterkere sammen i Bergen.

Hun mener nøkkelen ligger i ledelsesforankring.

– Idet en ledelse ser verdien av erfaringskonsulenter og at dette vil forbedre tjenestene, så vil det bli prioritert - også når det er stillinger som kan gjøres om til erfaringskonsulent-stillinger, sier Steffensen.

Arbeider på individnivå
30 prosent av ledere i spesialisthelsetjenesten oppgir at de har erfaringsmedarbeidere ansatt, viser SINTEF-rapport 2019. 91 prosent arbeider på individnivå, i kontakt med enkeltbrukere.

– På tjeneste- og systemnivå trenger vi mer forskning om hvordan erfaringskonsulenten kan bidra til å endre tjenestene, sier Steffensen.

Hun oppfordrer til at erfaringskonsulentens rolle blir tatt på alvor.

– Slik at de får bidra med sin unike kompetanse i samskaping og endring av tjenestene – for å få reell påvirkning, og ikke bare mer av det samme, legger hun til.

Solid kunnskapsgrunnlag
– Til tross for at det nå er et solid kunnskapsgrunnlag for at det er smart å ansette erfaringskonsulenter, har vi ikke kommet så langt som vi hadde håpet, sier Steffensen.

Internasjonal forskning viser også ifølge Steffensen at det er lettere å implementere og lykkes med tydelige nasjonale anbefalinger og muligheter for finansiering.

– Nå kommer jo også Helsedirektoratet med en ny veileder, som rådgiver i brukermedvirkning, Line Langsholt har ansvaret for, understreker Steffensen.

ÆRESPRISVINNER: Audun Pedersen, spesialrådgiver for psykisk helse i Bergen, mener erfaringskonsulentene har et stort potensiale med å henvende seg til politikere.

Audun Pedersen, spesialrådgiver psykisk helse, Bergen kommune og vinner av Erfaringskonsulentenes ærespris 2021, deltok også på arbeidsgiversamlingen. Han understreker at erfaringskonsulenter bringer med seg så mye mer enn sin psykiske uhelse eller ruserfaringer.

– Vi må ha et blikk på hvem de er for øvrig, hva de bringer med seg. De har så mange talenter, erfaringer og kompetanse som gir muligheter!

Presentasjonsbrosjyre
Han er også opptatt av at arbeidsplassene bør være bedre forberedt på å ta imot erfaringskonsulenter.

– Jeg har opplevd at en erfaringskonsulent ble møtt med null forberedelse. Hun visste ikke engang hvor hun skulle henge jakken sin. Andre ansatte hadde knapt hørt om stillingen, forteller Pedersen.

Helse Bergen arbeider nå med en presentasjons-brosjyre som skal øke kunnskapen om erfaringskonsulenter. Intensjonen er å lage en presentasjon av de ulike begrepene brukerstyring, brukermedvirkning og erfaringskompetanse, samt presentere den enkelte ansatte med denne kompetansen, beskrive hvor de jobber og hvordan de bidrar med sin kompetanse inn på sin seksjon, legge ved nyttige lenker etc. Dette for å gjøre disse begrepene mer kjent for andre ansatte og for å presentere seg som erfaringskonsulent.

Unngå utbrenthet
– Ansettelse av erfaringskonsulenter bidrar til bedre tjenester. De kan bidra med en kunnskap basert på egen erfaring som komplementerer fagkompetansen, understreker Irgens.

Hun viser til at det er viktig at erfaringskonsulenter ved ansettelse får en stillingsbeskrivelse/funksjonsbeskrivelse tilpasset aktuell arbeidsplass der bruk av erfaringskompetansen kommer tydelig frem.

– At erfaringskonsulentenes egenart ikke forsvinner, ved at vedkommende gjør nøyaktig de samme oppgavene som fagpersoner gjør, er av betydning. Selv om det ikke er høyere sykefravær blant erfaringskonsulenter enn øvrige ansatte, er det viktig på et generelt grunnlag, å sikre systematisk veiledning for å unngå utbrenthet.

Med i råd og utvalg
På samlingen diskuterte arbeidsgiverne også representanter i ulike paneler, råd og utvalg - og definisjonen av begreper i forbindelse med dette. Hvilke erfaringer har Helse Bergen gjort seg her?

– I AFR, som er nivå 2 i Helse Bergen har avdelingsdirektøren et ruspanel. Her sitter en rekke personer med erfaringskompetanse. De representerer seg selv, og ikke noen brukerorganisasjon, sier Irgens.

TJENESTENIVÅ: Seniorrådgiver Gerd Helene Irgens i avdeling for rusmedisin, Helse Bergen mener betydningen av erfaringskonsulentene også på tjenestenivå.

– En av mine drømmer er at det skal være en erfaringskonsulent «over alt». Jeg tror på en verden der alle de som møter tjenestene, inkludert de pårørende får tilbud om å møte en erfaringskonsulent.

Solrun Steffensen

De ønsker å finne en bredde av kompetanse med tanke på erfaring med alkoholavhengighet, avhengighet av narkotiske stoffer, spillavhengiget, samt pårørende med ulik erfaring etc.Ruspanelet skal ifølge Irgens komme med råd og innspill til avdelingsdirektør og ledergruppen når det gjelder utvikling av tjenestene. I tillegg har Helse Bergen et Erfaringspanel i DPH (Divisjon psykisk helse) der det både er representanter som har erfaring med psykiske lidelser, med rus, og med begge deler.

Med i vurderinger
Hun viser til at de under pandemien besluttet at ved alle kliniske vurderinger ved utskrivelser, skulle det være en erfaringskonsulent med.

Dette applauderer Solrun Steffensen.

– En av mine drømmer er at det skal være en erfaringskonsulent «over alt». Jeg tror på en verden der alle de som møter tjenestene, inkludert de pårørende får tilbud om å møte en erfaringskonsulent.

Hun er ikke redd for at vi skal utdanne for mange erfaringskonsulenter.

– Nei, det er jobb til alle!

Få til flere stillinger
På arbeidsgiversamlingen kom også temaet om å dreie stillinger fra en fagstilling til erfaringskonsulent opp, noe de også har fått til i Bergen. Hvordan?

– Vi har for eksempel gjort om sosialfaglige stillinger. Ja, vi har fått det til, men også da gjennom tilførte midler. Vi har tatt en strategisk beslutning og fått aksept for å øke rammen. Det har vært en lang vei å gå , sier Irgens.

– I Bergen har dere 50 erfaringskonsulenter ansatt. Hva kan andre innen spesialisthelsetjenesten lære av dere for at «veien ikke skal bli så lang»?

– Ja, det tok noe tid for arbeidsgivere å bli trygg på det å ansette erfaringskonsulenter. De var bekymret for den ansattes sårbarhet, eventuelle tilbakefall, eller at den ansatte skulle brenne lyset i begge ender fordi vedkommende ble for sterkt involvert som hjelper. Stillingsbeskrivelsene var noe vaklevoren i starten, rett og slett fordi dette var nytt. Man ble overforsiktig og endte opp med stillingsbeskrivelser som definerte hva den ansatte ikke skulle delta i. Gjennom dialog, erfaring og gode prosesser fikk man etter hvert utarbeidet stillingsbeskrivelser som både ansatte og arbeidsgiver fant hensiktsmessige. Lønn ble også justert underveis i prosessen, forteller Irgens.

Oppsummert fra samlingen i Bergen, ser Irgens betydningen av arbeidsgivere bør etablere et nettverk av arbeidsgivere som deler erfaring mht. ansettelse av erfaringskonsulenter både på tjenestenivå og systemnivå.

– I tillegg det at vi bør sikre at pasienter/brukere på ulike vis kommer i kontakt med erfaringskonsulenter på tjenestenivå, og at arbeidsgiver ser verdien av å involvere erfaringskompetanse i ledergruppen, eventuelt øverste leder sin stab, sier Gerd Helene Irgens.