Informasjonsskriv spørreskjema

Dette spørreskjemaet er en del av forskningsprosjektet «Evaluering av gjenopprettingsarbeidet ved IHK og IMS». Svarene fra dette spørreskjemaet vil benyttes inn mot en samlet vurdering opp mot formålene med prosjektet beskrevet under.

Hva er formålet med prosjektet?

I prosjektet skal vi evaluere gjenopprettingsarbeidet ved IHK og IMS.

Vi skal kartlegge effekten av gjenopprettingsarbeidet i forhold til målsetningene som ble satt, samt beskrive hvordan dette arbeidet er forankret, organisert og gjennomført.

Videre vil prosjektet undersøke erfaringer og lærdommer medarbeidere ved instituttene, samt involverte aktører har ervervet seg. Prosjektet vil spesielt beskrive i hvilken grad gjenopprettingsarbeidet har bidratt til:

  • at ansatte ved de to instituttene har hatt et forsvarlig arbeidsmiljø
  • at ansatte ved de to instituttene har hatt mulighet til medvirkning
  • en effektiv koordinering og ressursbruk mellom instituttene med hensyn til utdannings- og forskningssamarbeid
  • at de to instituttene har utviklet seg på en måte som har skapt betingelser for at historiefagene etter 2025 kan organiseres på den mest hensiktsmessige måten for NTNU

Prosjektet vil produsere en rapport som ferdigstilles januar 2024.

Hvorfor får du spørsmål om å delta?

Prosjektet innebærer et spørreskjema til alle medarbeidere ved IHK og IMS.

Du får denne forespørselen fordi er ansatt ved et av instituttene. Forespørselen sendes via Nettskjema hvor martin.standal@samforsk.no står som ansvarlig for skjemaet.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

NTNU Samfunnsforskning AS er ansvarlig for personopplysningene som behandles i prosjektet.

Prosjektet finansieres av NTNU.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i prosjektet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å be om å få dine opplysninger slettet.

Hva innebærer det for deg å delta?

Deltakelse i prosjektet innebærer at informasjonen som du besvarer gjennom et spørreskjema vil benyttes i en samlet vurdering opp mot formålene for prosjektet beskrevet over. Spørreskjemaene vil besvares gjennom Nettskjema gjennom en invitasjonslenke i e-post. Dine data vil være din besvarelse av dette spørreskjemaet. Du vil få en unik lenke til besvarelse, men koblingen mellom deg/din lenke og dine svar vil ikke bli lagret.

Vi vil ikke spørre om direkte personidentifiserende spørsmål i spørreskjemaet, men likevel vil kombinasjoner av spørsmål og fritekstfelter kunne medføre at svarene på skjemaet er personidentifiserende. Dermed vurderer vi det slik at dette spørreskjemaet dermed ikke er fullstendig anonymt, og at vi innhenter personopplysninger.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler personopplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Spørreskjemasvarene blir hentet ned fra Nettskjema og lagret på NTNU Samfunnsforskning sine områder. Microsoft 365 er NTNU Samfunnsforskning sin valgte skyløsning og ivaretar nødvendig sikkerhet for oppbevaring av personopplysninger. Dette innebærer blant annet tilgangsstyring med to-faktor autentisering. Det er bare forskere i prosjektgruppen ved NTNU Samfunnsforskning AS som har tilgang til datamaterialet.

Fremstilling av resultatene i forskningsrapporten vil gjøres slik at disse ikke vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner.

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?

Forskningsprosjektet avsluttes senest 31. januar 2024, etter oversendt sluttrapport.

Opplysningene dine slettes når prosjektet avsluttes.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • å trekke deg
  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • å få slettet personopplysninger om deg
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg fordi du gir samtykke om dette, men du har når som helst anledning til å trekke deg dersom du ikke ønsker å delta i prosjektet.

På oppdrag fra NTNU Samfunnsforskning har Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, hvordan vi ivaretar ditt personvern, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt:

Hvis du har spørsmål knyttet til Sikt sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • Sikt, Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, epost: kontakt@sikt.no; telefon: 73 98 40 40Med vennlig hilsen
Martin Inge Standal

Prosjektleder