Logg på
Forside Skip Navigation LinksFinn prosjekt

Prosjekter

Prosjektene er sortert etter startdato (nyeste først). Lista under viser 30 oppføringer.
Prøv et søk og/eller filtrering for å finne flere prosjekter.Projects

Try searching and filtering the content to the right for more specific results. However, not all projects are available with English descriptions. 

 

RISKYhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/RISKY.aspxRISKY<p>​Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (Consequences of fundamental changes in risk regulation) - RISKY​</p><p><br>RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av overgangen til en risikodefinisjon basert på usikkerhet. De siste årene har Petroleumstilsynet forandret hva de legger i risiko-begrepet. Tidligere definerte man risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvenser av en hendelse, men nå er definisjonen: «Med risiko menes konsekvensene av virksomheten med tilhørende usikkerhet.» Dermed ligger usikkerhet som en kjernekomponent i risikobegrepet. Forandringen får betydning for både hva som må legges i olje- og gassbransjens risikovurderinger, og hvordan risiko forvaltes i andre organisasjoner. Også i andre bransjer, internasjonale standarder og vitenskapelige fagmiljø har man de siste åra hatt økt fokus på usikkerhet i risikobegrepet.</p><p><br>I RISKY gjør vi dokumentstudier og intervjuer av norske og internasjonale aktører i og rundt petroleumsnæringa. Vi er interessert i å forstå hvordan forvaltning, petroleumsnæringas mange selskap, interesseorganisasjoner og andre forstår, bruker og videreutvikler det nye usikkerhetsbaserte risikokonseptet.<br><br>Målet er å forbedre risikoregulering og risikohåndtering, gjennom disse delmålene:</p><ul style="margin-bottom:0px;color:#201f1e;"><li style="font-size:11pt;color:black;font-family:"times new roman", serif;text-align:justify;margin:0px;"><p>Undersøke hvordan den generelle risikoforståelsen har utviklet seg, og hvordan det har ført til den fundamentale endringen i risikobegrepet.</p></li><li style="font-size:15px;"><p>Undersøke hvordan risikokonseptet har blitt implementert i olje- og gasselskap, regulering, kontroller og granskning i Norge.</p></li><li style="font-size:11pt;color:black;font-family:"times new roman", serif;text-align:justify;margin:0px;"><p>Undersøke hvordan skiftet i risikodefinisjonen, tolkningen og implementeringen av denne i norsk olje og gass er i forhold til andre land og bransjer.<br></p></li></ul><p><span style="color:#201f1e;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.6667px;">RISKY-prosjektet ledes av NTNU Samfunnsforskning, og forskningspartnere er Universitetet i Stavanger, NTNU, SINTEF Digital og det australske universitetet RMIT.</span>​<br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
FINNUT - Samarbeid om opplæring for unge minoritetsspråkligehttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/FINNUT----Samarbeid-om-opplæring-for-unge-minoritetsspråklige.aspxFINNUT - Samarbeid om opplæring for unge minoritetsspråklige<p>​​Kommer senere. <br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Levekår og hverdagsliv for enslige mindreårige på voksenmottakhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Levekår-og-hverdagsliv-for-enslige-mindreårige-på-voksenmottak.aspxLevekår og hverdagsliv for enslige mindreårige på voksenmottak<p>​Innstramming i regleverket har ført til at enslige mindreårige som tidligere ville fått beskyttele i dag kun får midlertidig opphold. I praksis er midlertidig opphold et avslag, med mulighet til å bli værende i Norge  til de fyller 18 år. Mildlertidig eller tidsbegrensede oppholdtillatelser fører til at ungdommene lever i limbo, i konstant frykt for retur når de fyller 18 år. Mange blir passive, deprimerte, driver med selvskading og enkelte har forsøkt å ta sitt eget liv i frykt og håpløshet. Innstrammingene i asylpraksis og lang saksbehdlingstid betyr også at barn og ungdom blir boende på mottak lenge. Det er vanlig å oppleve flere og hyppige flyttinger i løpet av den perioden de bor på mottak, gjerne over store geografiske avstander. Det betyr nye brudd med voksne, venner og skole, og er en ekstra belastning for ungdommene som ofte har alvorlige psykiske plager. Hva skjer når de fyller 18år? I dette prosjektet, som er initiert av Redd Barna og finansiert av Extrastiftelsen, skal vi intervjue ungdommer i denne målgrupp, med fokus på hverdagsliv og levekår. <br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safetyhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Public-.aspxPublic Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety<p>​The ProCrits project will reveal the effects of tendering on the resilience of critical services. We will include perspectives of law and economy, and the dynamics of the tendering process for the organizational qualities that are important for resilience. Even though procurement regulation recently was revised to take account of important societal values (environmental issues, social responsibility and worker rights, see Norwegian public procurement act §5), societal safety and inter-organizational collaboration remain absent ​in procurement regulation.</p><p> </p><p>Our project will enhance the understanding of conditions for and consequences of different models of coordination, policy instruments and management tools, and how private actors contribute to societal security. Specifically, the project will generate new in-depth knowledge in </p><p>1) transport of critically ill and </p><p>2) security and preparedness services. </p><p> </p><p>By combining law studies with specialists on organizational safety, linking empirical research results to legal analysis of international and Norwegian law, the project will develop knowledge with relevance for public procurement legislation and practices across sectors. Further, by including two PhD projects the project will contribute to further development establish a national research collaboration between UiS, UiO and NTNU Social research with a strong international network of research competence expertise within the field. <br><br></p><p><a href="https://www.uis.no/en/public-procurement-critical-services-procrits" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;font-stretch:inherit;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:calibri, arial, helvetica, sans-serif, serif, emojifont;vertical-align:baseline;outline:0px;">https://www.uis.no/en/public-procurement-critical-services-procrits</a>​<br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Fra leie til eie i Trondheimhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Fra-leie-til-eie-i-Trondheim.aspxFra leie til eie i Trondheim<p>​Prosjektets formål er å gi økt innsikt og kunnskap om hvordan "Fra eie til eie-modellen" i Trondheim har fungert. Denne modellen tar utgangspunkt i at beboere i kommunale utleieboliger, og som har potensiale for å selv å kunne eie den boligen de bor i, får bistand og hjelp fra kommunen til å kjøpe sin egen bolig. Trondheim kommune har over en tiårsperiode jobbet med denne metodikken. Et mål med dette prosjektet er å evaluere erfaringer med arbeidet gjennom å studere hvilke virkninger det har hatt for beboerne, men også for kommunens boligsosiale arbeid. Studiens mål er å synliggjøre, systematisere og dokumentere erfaringer fra beboerne, og se dette opp mot kommunens arbeid med å hjelpe vanskeligstilte i boligmarkedet over fra å leie kommunal bolig til å bli eiere av egen bolig.​</p><p><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Om betingelser for kvalitet i Familieverntjenestenhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Om-betingelser-for-kvalitet-i-Familieverntjenesten.aspxOm betingelser for kvalitet i Familieverntjenesten<p>Prosjektets formål er gjennom en kartlegging å innhente kunnskap om betingelser for kvalitet i familievernet. Søkelyset rettes mot hva ledere og ansatte i familieverntjenesten selv anser som de viktigste kvalitetskriteriene for tjenesteutøvelsen. Metodisk er prosjektet både kvantitativt og kvalitativt. I tillegg til at en spørreundersøkelse gjennomføres blant ansatte ved alle familievernkontor, vil det gjennomføres kvalitative intervjuer med et knippe ansatte ved noen utvalgte kontor. Målet med prosjektet er at kartleggingen skal kunne avdekke sentrale tema for vurdering av tjenestekvaliteten, og hvilke kriterier som bør ligge til grunn for god kvalitet i Familievernets tjenestetilbud. Resultatene fra prosjektet vil bla. bli brukt av Familievernutvalget og inn mot deres arbeid med en NOU om Familievernet.​​</p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Organisering av tiltak for enslige mindreårige i Stavangerhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Organisering-av-tiltak-for-enslige-mindreårige-i-Stavanger.aspxOrganisering av tiltak for enslige mindreårige i Stavanger<p>Stavanger kommune har engasjert NTNU Samfunnsforskning for å foreta en utredning av sitt arbeid overfor enslige mindreårige flyktninger i kommunen. Utredningen omfatter hele bredden av problemstillinger knyttet til arbeidet med målgruppa. Et sentralt punkt i vurderingene er om det er mulig å forbedre tilbudet på en kvalitetsmessig god, effektiv og kostnadsbesparende måte. I dette ligger det også en vurdering av forvaltning og oppfølging. Fokus er med andre ord både på innhold, organisering og økonomi. Per i dag er arbeidet med enslige mindreårige i Stavanger forankret i barnevernstjen. Iverksetting og drift er delt mellom tre ulike virksomheter. Bosettingen av enslige mindreårige har de siste årene svingt dramatisk, fra rekordhøye bosettingstall i 2016 til rekordlave tall de siste to årene. Også når det gjelder finansiering har det skjedd endringer de siste årene. Utredningen skal gi svar på om dette fortsatt er en hensiktsmessig organisering - gitt endringer i både bosettingstall og statlige rammebetingelser. ​​<br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Hjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringenhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Hjelpemidlers-betydning-for-mestring-og-deltakelse-i-grunnopplæringen.aspxHjelpemidlers betydning for mestring og deltakelse i grunnopplæringen<p>​​Arbeids- og velfordsdirektoratet ønsker en forskningsbasert evaluering av hvilken betydning tilrettelegging og hjelpemidler har for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i grunnskolen og videregående opplæring. <br><br>Det overordnede målet med oppdraget er å fremskaffe ny forskningsbasert kunnskap som kan: <br><br>* bidra til økt deltakelse og mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, slik at de kvalifiserer seg for høyere utdanning og arbeid<br>* gjøre hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne, for å øke deltakelse og mestring skolen<br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Evaluering av forskningsprosjekt om Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerudhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Evaluering-av-forskningsprosjekt-om-Karriereveiledning-for-NAV-brukere-i-Buskerud.aspxEvaluering av forskningsprosjekt om Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud<p>​Nav-Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge er i avslutningsfasen av et forskningsprosjekt som har prøvd ut ulike former for karriereveiledning for NAV-brukere. I forlengelsen av dette vil NTNU Samfunnsforskning gjennomføre en evaluering av dette prosjektet. Dette vil være en prosessevaluering, der hovedvekten vil ligge på en vurdering av i hvilken grad prosjektet har ført til varige endringer for partene og hvordan det har ført til endringer i arbeider mot målgruppene.​</p><p><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Innsiktsarbeid ung.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratethttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Innsiktsarbeid-ung-no-for-Barne-,-ungdoms--og-familiedirektoratet.aspxInnsiktsarbeid ung.no for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet<p>​</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"> <colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /> <col width="93" style="width:70pt;" /> <col width="107" style="width:80pt;" /> <col width="93" span="3" style="width:70pt;" /> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.95pt;"><td colspan="6" rowspan="13" height="273" class="xl63" width="634" style="border-right:0.5pt solid black;border-bottom:0.5pt solid black;height:204.95pt;width:476pt;">Prosjektet vil undersøke hva ungdom er opptatt av, ønsker informasjon om og trenger hjelp med, slik dette fremgår i ung.no. Kartleggingen skal inkludere analyser av hvem som stiller spørsmål om hva, først og fremst knyttet til kjønnsforskjeller, samt hvordan kjønn gis mening og tematiseres i dialogen mellom brukere av tjenesten og fagpersonene som svarer. Prosjektet utføres av SINTEF Digital, avdeling Helse, med NTNU Samfunnsforskning som underleverandør til delrapport 2. </td></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"><br></tr></tbody></table><p><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
SoLichttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/SoLic.aspxSoLic<p>​SoLic – Sosiale lisenser i akvakultur prosjektet vil undersøke betingelser, mekanismer og konsekvenser av sosial lisens i akvakultursektoren. En sosial lisens forstås som forventninger og krav som gjelder for en sektor og hvordan publikum oppfatter at deres forventninger blir oppfylt. Å oppnå og opprettholde en sosial lisens for akvakultur er en toveisprosess hvor samfunnets kunnskap om og forståelse for akvakulturindustrien må styrkes, mens næringen må erkjenne sitt samfunnsansvar og være i dialog med samfunnet om hvordan de påvirker samfunnet, inklusiv miljøet. <br><br>I prosjektet vil forskerne undersøke betingelser og konsekvenser av sosial lisens på tre ulike nivåer: makro, meso og mikro. Prosjektet vil trekke på relevant faglig litteratur om sosiale lisenser i akvakultur og andre sektorer. Det vil gjennomføres en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt og regionalt nivå, analyser av svært synlige medialiserte hendelser, dybdegående casestudier på lokalt nivå i Norge, samt sammenlignende casestudier fra utlandet (Tasmania og Island som er rimelige nye land innen oppdrett av laks). Den kvantitative undersøkelsen på makronivå vil fokusere på nordmenns oppfatning av akvakultur næringen, og deres tillit/manglende tillit til både industri og offentlig regulering. På meso nivå vil vi undersøke hvordan og i hvilken grad bestemte medialiserte hendelser påvirker sosial aksept og tillit til bransjen. På mikronivå vil vi studere lokal sosial lisens, økonomiske ringvirkninger og gjennomføre casestudier vedrørende kapitalinntekter og reinvestering. <br><br>Resultatene i prosjektet vil presenteres til både bransjen og interessenter som grunnlag for en dialog om hvordan akvakultur industrien kan bli bedre på å gå i dialog med samfunnet lokalt og nasjonalt. SoLic vil samle en tverrfaglig gruppe bestående av nasjonale og internasjonale eksperter for dette arbeidet, og prosjektmedlemmene vil aktivt publisere og delta i diskusjoner med interessenter både i Norge og utlandet.​<br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Spillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 århttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Spillavhengighet-hos-barn-og-unge-mellom-10-og-16-år.aspxSpillavhengighet hos barn og unge mellom 10 og 16 år<p></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"><colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /><col width="93" style="width:70pt;" /><col width="107" style="width:80pt;" /><col width="93" span="3" style="width:70pt;" /></colgroup><tbody></tbody></table>​<br>​<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"> <colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /> <col width="93" style="width:70pt;" /> <col width="107" style="width:80pt;" /> <col width="93" span="3" style="width:70pt;" /> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.95pt;"><td colspan="6" rowspan="13" height="273" class="xl65" width="634" style="border-right:0.5pt solid black;border-bottom:0.5pt solid black;height:204.95pt;width:476pt;">Det skal gjennomføres en studie (med utgangspunkt i Tidlig Trygg i Trondheims datamateriale), der følgende problemstillinger skal belyses; 1. Hvilke faktorer øker eller minsker risikoen for at ungdommer (10-16 år) utvikler spillavhengighets problemer?Her ønsker vi blant annet å se på faktorer i hjemmet og forhold knyttet til ungdommen<br> 2. Hvilke konsekvenser fører spillavhengighet til? <br> Her ønsker vi blant annet å se på psykisk helse, sosiale ferdigheter, relasjoner til jevnaldrende og familie, søvnproblematikk, fysisk helse.<br> </td></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;">​<br></tr></tbody></table><p><br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Inkludering på alvorhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Inkludering-på-alvor.aspxInkludering på alvor<p>​</p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"> <colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /> <col width="93" style="width:70pt;" /> <col width="107" style="width:80pt;" /> <col width="93" span="3" style="width:70pt;" /> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.95pt;"><td colspan="6" rowspan="13" height="273" class="xl65" width="634" style="border-right:0.5pt solid black;border-bottom:0.5pt solid black;height:204.95pt;width:476pt;">NTNU Samfunnsforskningen skal evaluere ulike modeller som kommuner har tatt i bruk for å skape "inkludering på alvor". Prosjektet løper fra 2018 til 2020.  Vi skal undersøke hva slags modeller som er prøvd ut for å få til en inklusjon av ulike elevgrupper i skolen, og hvordan elever, lærere, foreldre, skoleeiere og skolens støttesystemer oppfatter satsingen og hva som kunne vært annerledes. </td></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"><br></tr></tbody></table><p><br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Evaluering RBKhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Evaluering-RBK.aspxEvaluering RBK<p>Evaluering av Rosenborgs 2018-sesong, sett ut fra et organisasjonssosiologisk perspektiv. <br></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"><colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /><col width="93" style="width:70pt;" /><col width="107" style="width:80pt;" /><col width="93" span="3" style="width:70pt;" /></colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"><br></tr></tbody></table><p><br><br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Lærling mot 2020https://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Lærling-mot-2020.aspxLærling mot 2020<br><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"> <colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /> <col width="93" style="width:70pt;" /> <col width="107" style="width:80pt;" /> <col width="93" span="3" style="width:70pt;" /> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.95pt;"><td colspan="6" rowspan="13" height="273" class="xl65" width="634" style="border-right:0.5pt solid black;border-bottom:0.5pt solid black;height:204.95pt;width:476pt;">​Dette er en rammeavtale hvor innholdet ikke er fullstendig fastsatt. Imidlertid er analyse av Lærlingundersøkelsen og tall fra Lærebedriftundersøkelsen sentralt.Første del av oppdraget  inneholder en analyse av Lærlingundersøkelsen 2016 og 2017, samt analyse av Lærlingundersøkelsen 2018. Lærlingundersøkelsen 2018 er revidert og vil i stor grad inneholde spørsmål som skiller seg fra de tidligere undersøkelsene. <br></td></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr></tbody></table><p><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Følgeevaluering MOT-skole som samfunnsbyggerhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Følgeevaluering-MOT-skole-som-samfunnsbygger.aspxFølgeevaluering MOT-skole som samfunnsbygger<p>NTNU Samfunnsforskning følger Skaun kommunes implementering av programmet «Skolen som samfunnsbygger» gjennom ett helt skoleår (2018/2019) og ser nærmere på MOTs rolle som en sosial entreprenør.  Målet med følgeforskningen er (1) å studere hvordan en sosial entreprenør som MOT jobber, (2) hvordan skolene i Skaun iverksetter programmet og (3) se etter forbedringsmuligheter. Vi observerer aktivitetene i programmet og andre arrangementene og gjennomfører intervjuer med relevante aktører som involveres i programmet både direkte og indirekte. I tillegg tilbyr vi evaluering og veiledning underveis til både kommuner, skoler og MOT ut fra funnene i forskningen. Følgeforskningen vil gi økt kunnskap om samspillet mellom sosiale entreprenører og norske kommuner og videreutviklingen av MOTs arbeid for å utvikle robuste og inkluderende ungdom. ​<br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Program for folkehelse i Trøndelaghttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Program-for-folkehelse-i-Trøndelag.aspxProgram for folkehelse i Trøndelag<p>​Trøndelag er av Helsedirektoratet oppnevnt til å bli et av programfylkene som skal gjennomføre Program for folkehelsearbeid i kommunene i tidsrommet 2018-2023. Trøndelag fylkeskommune har det overordnede ansvaret for programmet, og NTNU Samfunnsforskning er et av FoU-miljøene som har fått status som samarbeidspartnere. Vi skal rådgi kommunene i utvikling av folkehelsetiltak og i evaluering av dem. I tillegg har NTNU Samfunnsforskning også en koordinerende rolle for gjennomgående prosessevaluering og for en kvalitativ evaluering av kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid. <br><br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Discovery of Pragmatic Safety Management System Effectiveness Metrics Berkshophttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Discovery-of-Pragmatic-Safety-Management-System-Effectiveness-Metrics-Berkshop.aspxDiscovery of Pragmatic Safety Management System Effectiveness Metrics Berkshop<p><span lang="EN-US">The first international workshop of managing infrastructure safety and reliability was arranged in February 2016. It focused on state-of-the-art and emerging approaches for delineating operational bandwidths with respect to safety and reliability for large, interconnected sociotechnical systems. A result of the first workshop was the Special Issue in the journal Safety Science about Societal Safety, Critical Infrastructure Reliability and related Intersectoral Governance, about to be published. In the extension of the first workshop and the Special Issue, the Peder Sather Center contributes financially to a second workshop.</span>​</p><p><span lang="EN-US">A second workshop in February 2019 is devoted to exchange ideas about, and potentially unite, research topics, problems and solutions related to organizational and societal safety and security.</span><br><br><span lang="EN-US">NTNU Social Research manages the Norwegian part of the project. Our project partners are University of California, NTNU, UiS and SINTEF Digital.</span>​<br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Kommunetilpasset forebygging og behandling - overvekt og fedme blant bygdebarnhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Kommunetilpasset-forebygging-og-behandling---overvekt-og-fedme-blant-bygdebarn.aspxKommunetilpasset forebygging og behandling - overvekt og fedme blant bygdebarn<p>​Dette prosjektet har som mål å frembringe kunnskap om årsaker til og forebygging av overvekt og fedme blant barn med spesielt forkus på kontekstuelle variabler som geografi, atferd og kultur. Det er behov for innsikt i kulturelle praksiser og relevante aktørers ståsted for å utvikle en metodikk for kommunetilpasset arbeid med overvekt og fedme blant barn og unge. Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond, og blir ledet av Ruralis. Andre forskningspartnere er i tillegg til NTNU Samfunnsforskning Obece (St. Olavs), NTNU (ILU) og NTNU (IKOM). I tillegg er Trøndelag fylkeskommune og to kommuner i Trøndelag med som brukerpartnere. <br><br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Barnevern i et LHBTI-perspektivhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Barnevern-i-et-LHBTI-perspektiv.aspxBarnevern i et LHBTI-perspektiv<p>Målet med prosjektet er å bygge kompetanse på lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnspersoner i barnevernet.<br><br>Det har tidligere vært lite forskning på hvordan denne gruppen opplever møtet med barnevernet, og hjelpen de får.<br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelphttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Følgeforskning-av-etablering-og-drift-av-nytt-institusjonstilbud-for-barn-og-unge-med-behov-for-langvarig-omsorg-utenfor-hj.aspxFølgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="634" style="width:476pt;"> <colgroup><col width="155" style="width:116pt;" /> <col width="93" style="width:70pt;" /> <col width="107" style="width:80pt;" /> <col width="93" span="3" style="width:70pt;" /> </colgroup><tbody><tr height="21" style="height:15.95pt;"><td colspan="6" rowspan="13" height="273" class="xl65" width="634" style="border-right:0.5pt solid black;border-bottom:0.5pt solid black;height:204.95pt;width:476pt;">Dette følgeforskningsprosjektet skal innhente kunnskap, erfaringer og evaluere etablering og drift av de to første omsorgs- og behandlingsinstitusjonene som etableres for barn og unge med behov for varig omsorg og psykisk helsehjelp utenfor hjemmet. Hensikten med følgeforskningen er å innhente kunnskap, erfaringer og evaluere etablering og drift av de to omsorgsinstitusjonene som først etableres (2018) for å kunne gi godt begrunnede innspill ved etablering og drift av ytterligere tre andre institusjoner (etablering i løpet av 2020). Sammenfattet vil vi i følgeforskningsprosjektet (i) Gjennomgå forberedelsene og gi en beskrivelse av situasjonen før institusjonene starter opp, og basert på dette vurdere om grunnlaget er tilstrekkelig for å sikre en god implementering, (ii) Følge etableringen og driften av de to institusjonene gjennom prosjektperioden for å gi innspill til etablering av de tre neste institusjonene som skal etableres.<br> <br> Prosjektet gjennomføres av en forskergruppe fra SINTEF (avd. Helse og Byggforsk) og NTNU Samfunnsforskning (avdeling Mangfold og inkludering). Line Melby ved SINTEF er prosjektleder for prosjektet. <br> </td></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;"></tr><tr height="21" style="height:15.75pt;">​<br></tr></tbody></table><p><br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Arbeidsprosesser og praksis om ROP-gruppenhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Arbeidsprosesser-og-praksis-om-ROP-gruppen.aspxArbeidsprosesser og praksis om ROP-gruppen<p>​​Det å samordne et godt bo- og tjenestetilbud til personer med samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP) er utfordrende for kommunene. På oppdrag fra Husbanken skal vi i dette prosjektet i et utvalg kommuner kartlegge arbeidsprosesser, rutiner og samordning av tjenesteutøvelsen som tilbys til ROP-gruppen. Målet er at prosjektet skal bidra til økt kunnskap og arbeidsprosesser rundt bo- og tjenestetilbudet til personer med ROP-lidelser, peke på god praksis og gode grep rundt samordning i arbeidsprosessene, og gjennom det være til nytte for videreutvikling av arbeidet med å tilby denne gruppen et godt bo- og tjenestetilbud i kommunene. <br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Bosetting av flyktningerhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Bosetting-av-flyktninger.aspxBosetting av flyktninger<p>​​Formålet med prosjektet er å utarbeide en kunnskapsoppsummering som belyser utfordringer og løsninger for raskere bosetting av flyktninger. Kunnskapsoppsummeringen skal inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med politikkutvikling på integreringsfeltet. De siste årene er det gjort en rekke studier om undersøkelser om utfordringer med bosetting av flyktninger i kommunene. Det er derfor behov for en samlet og oppdatert oversikt over eksisterende FoU og anbefalinger. Oversikten skal omfatte tidsrommet fra innføringen av dagens bosettsordning i 2002 og fram til april 2018. <br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Nor-HSFhttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Nor-HSF.aspxNor-HSF<p>Norsk posisjonering for utvikling av "flightsertifisert" nyttelast innen bemannet romfart. (Norwegian activity for development of flight certified payload for human space flight). <br><br></p>GP0|#a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439;L0|#0a1376bb2-5dc8-4409-b747-41c3f909f439|CIRiS;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
En gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og talehttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/En-gjennomgang-.aspxEn gjennomgang av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering innen fagområdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale<p>​​Statped ønsker å igangsette et prosjekt som skal gjennomgå deres oppdrag, tjenester og ressursdisponering på de tre områdene syn, sammensatte lærevansker og språk og tale. Formålet med anskaffelsen er å gi en helhetlig og overordnet gjennomgang og analyse av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på de tre områdene. <br><br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Havbruksforvaltning 2030https://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Havbruksforvaltning-2030.aspxHavbruksforvaltning 2030<p>Et nytt forskningsprosjekt som skal utrede og analysere relevante forvaltningsmodeller for havbruk i fremtiden.​<br></p><p><br><br></p>GP0|#f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14;L0|#0f76df459-eb4a-465a-bec4-47d7e7804e14|Studio Apertura;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Familieråd når det haster med å finne en løsninghttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Familieråd-når-det-haster-med-å-finne-en-løsning.aspxFamilieråd når det haster med å finne en løsning<p>​VID vitenskapelige høgskole (VID) har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning fått i oppdrag å undersøke hvordan familieråd som beslutningsmodell fungerer i barnevernets arbeid med akuttplasseringer. Prosjektet pågår i tiden 1.1.2018 til 31.12.2021. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finansierer prosjektet. </p><p> <br>Akuttplasseringer representerer en stor påkjenning for barn og foreldre, men også ansatte som arbeider med disse sakene. I de senere årene er familieråd, som en nettverksbasert beslutningsmodell, blitt tatt i bruk når barnevernet er nødt til å foreta en plassering av barn og unge som ikke kan bo hjemme i en akuttsituasjon. </p><p><br>Formålet med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad familieråd kan mobilisere relasjoner i og rundt familien, bidra til kontinuitet i barnets relasjoner og redusere stressnivået hos barn og foreldre i disse vanskelige situasjonene. De sentrale spørsmålene er: Hvordan opplever barn og foreldre å medvirke i familieråd, og hvordan påvirker bruk av familieråd bruk av andre tiltak. Undersøkelsen bygger på ulike datakilder; intervjuer med barn og foreldre, personer i barnets familie og nettverk. Barn, foreldre og personer i barnets familie og nettverk bli intervjuet to ganger, først våren 2018 og deretter våren 2020. Hensikten med dette er å kartlegge hvordan de opplever verdien av familieråd over tid. I tillegg vil vi også intervjue fagfolk som har bistått i arbeidet med gjennomføringen av familieråd.  </p><p><br>Det vil også bli gjennomført en kvantitativ studie av saker hvor det har vært gjennomført familieråd ved en akuttplassering. Disse erfaringene vil bli sammenlignet med et utvalg akuttplasseringer hvor en ikke har benyttet seg av familieråd. I tillegg vil vi arrangere en erfaringskonferanse våren 2019 hvor vi skal drøfte foreløpige funn med ulike fagfolk i det statlige og kommunale barnevernet. </p><p><br>Hvis du har noen spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Tor Slettebø tor.slettebo@vid.no, tlf. 22 45 19 55 eller seniorforsker Veronika Paulsen, tlf 97 07 33 57. </p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Følgeforskning pilot for TryggESThttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Følgeforskning-pilot-for-TryggEST.aspxFølgeforskning pilot for TryggEST<p>​Formålet for TryggEst er å være et system for å ivareta interessene til voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg mot overgrep. Dette skal gjøres ved å utvikle et system for å forebygge, avdekke og håndtere overgrep. Kommunene vil bli ansvarlig instans, mens målgruppen er alle voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. I praksis vil mange av dem motta kommunale helse- og omsorgstjenester, men vil ha ulike utfordringer. TryggEst skal utvikles og piloteres i 2018-2020, og dette vil skje i regi av Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet i samarbeid med 8-12 kommuner. NTNU Samfunnsforskning skal følgeforske arbeidet i pilotfasen. Arbeidet vil bestå i å kartlegge og analysere organisering av arbeidet i kommunene, implementeringen av TryggEst og å høste og analysere erfaringer. Dette innebærer blant annet å vurdere om systemet for varsling og håndtering blir kjent, og om det gjør at saker varsles raskere og håndteres bedre. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk analyse. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning og NyAnalyse (samfunnsøkonomiske vurderinger). </p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Analyse av brukerundersøkelsene for skolehttps://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Analyse-av-brukerundersøkelsene-for-skole.aspxAnalyse av brukerundersøkelsene for skole<p>​Det overordna målet ved dette oppdraget er å være med å utvikle Elevundersøkelsen, samt Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen til best mulig kvalitetsutviklingsverktøy i det nasjonale kvalitetsutviklingssystemet. Dette innebærer et todelt formål med oppdraget: 1) Gjøre resultater og data fra Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser, det vil si Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen hensiktsmessig tilgjengelig for nasjonale myndigheter, skoleeiere og skoleledere, men også foreldre, elever og befolkningen ellers, gjennom systematisering og analyse av data og resultater fra brukerundersøkelsene. Dette innebærer å analysere data ut fra relevant pedagogisk teori, samt fra tidligere gjennomførte undersøkelser og andre datakilder (som eksempelvis Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)) og kvalitative data fra skolebesøk. 2) Vise gjennom kvalitative analyser hvordan skoleeiere og skoleledere på en fruktbar måte kan benytte Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser som et lokalt styrings og kvalitetsutviklingsverktøy. </p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår
Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår - barnevernets ansvar?https://samforsk.no/Sider/Prosjekter/Fattigdom,-barnas-omsorgsbetingelser-og-levekår-barnevernets-ansvar.aspxFattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår - barnevernets ansvar?<p>Hovedformålet med prosjektet er å få mer kunnskap om barn og familier med vedvarende lav sosioøkonomisk status som er i kontakt med barnevernet. Vi søker kunnskap som samlet kan si oss noe om utfallene av møtene mellom barna, familiene og barnevernet og hva som kan være virksom hjelp for disse barna og foreldrene, med følgende deltema:</p><p>• Kjennetegn ved barna og familiene: Hvem er de, hvordan opplever de egen situasjon, og hvilke erfaringer har de med barnevernet?<br>• Barnevernets innsats: Hvordan forstår barnevernet problemene i familier med lav sosioøkonomisk status, og hva gjør barnevernet for disse familiene?<br>• Virkning og kvalitet: Hva er virkningene av tiltakene som gis? Hvordan går det med disse barna sammenlignet med andre barn som vokser opp i lavinntektsfamilier eller som kjennetegnes ved lav sosioøkonomisk status?</p><p>Oppdragsgiver for prosjektet er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Gjennomføringen av prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, NTNU Samfunnsforskning og SINTEF, med NTNU som prosjektansvarlig.  <br></p>GP0|#6763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7;L0|#06763db51-35de-4f6b-bfe3-2a43044ed1b7|Mangfold og inkludering;GTSet|#bd396a8e-1c8f-4944-a56d-f0bbc26832e5Pågår

Prosjektene er sortert etter startdato (nyeste først). Lista over viser 30 oppføringer.
Prøv et søk og/eller filtrering for å finne flere prosjekter.

 Fritekstsøk

 Filtrer

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning