Logg på

CIRiS

CIRiSCIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet, arbeider med forskning og utvikling i forbindelse med bemannet romfart og plantedyrking i lukkede vekstsystemer. Hovedaktivitetene er relatert til forskningsaktiviteter ombord på Den internasjonale romstasjonen (ISS) og dyrking av matplanter i regulerte omgivelser både i verdensrommet og på jorda.

Avdelingen har egne midlertidige nettsider. Følg  til CIRiS – Centre for Interdisciplinary Research in Space her.​
 
Den internasjonale romstasjonen (ISS)
Som medlem av The European Space Agency (ESA) er Norge en del av det store internasjonale prosjektet ISS. På CIRiS bidrar vi med forskning, utvikling og fjernstyring av utstyr ombord på stasjonen.

ISS current config dec 2014.jpg
The international Space Station (ISS) Photo Credit: NASA
 
Kontrollsenteret vårt – N-USOC (Norwegian User Support and Operations Centre) – er et av ESAs syv senter som deltar i ISS programmet. Eksperimentene våre blir styrt fra bakken og de krever grundig og nøyaktig planlegging, utvikling og testing, samt spesifiserte prosedyrer og trening av konsollpersonell. Utførelsen av romeksperimentene krever avansert teknologi, samt kommunikasjon og samarbeid mellom astronautene ombord på ISS, bakkesegmentene og mellom de forskjellige kontrollsenterene lokalisert i flere verdensdeler. Du kan finne mer informasjon på www.n-usoc.no.

Control_room.jpg 
The N-USOC Control Centre at Dragvoll, Trondheim.


Regenerative livsstøttesystemer og landbruksforskning
Skal man utforske verdensrommet vil de enorme avstandene medføre at det både praktisk og økonomisk er nødvendig å utvikle nye konsepter for å sørge for tilgang til nødvendige forsyninger som luft, mat og vann til astronautene. CIRiS jobber med å utvikle nye konsepter og teknologier for lukkede livsstøttesystemer der vann og næringsstoffer kan resirkuleres og plantehelsen kontinuerlig overvåkes. Nye løsninger for matproduksjon i verdensrommet har store synergieffekter med nye løsninger for matproduksjon på jorda.

CIRiS jobber også med landbruksbasert forskning og utvikling. I samarbeid med både forskningsmiljøer og grønnsaksprodusenter utfører vi prosjekter for utvikling og implementering av ny teknologi i planteproduksjon, med mål om forbedrede avlinger, bedre produksjonsøkonomi og en mer miljøvennlig produksjon. Vi utfører også kjemiske, biologiske og mikrobiologiske analyser av plantemateriale. Vi bidrar til en bedre forståelse av plantehelse og avlingsutbytte gjennom felt- og veksthus-forsøk og tilgang til forskningsfasiliteter med kontrollerte miljø.


strawberry.jpg 
Greenhouse. Photo Credit: CIRiS

CIRiS – Centre for Interdisciplinary Research in Space performs research and development related to manned spaceflight and crop cultivation in closed systems.

Main activities are related to research activities onboard the International Space Station (ISS) and crop cultivation in regulated environmental conditions, on Earth and in Space.

 

The International Space Station (ISS)

As a member of the European Space Agency (ESA), Norway is part of the giant, international project ISS. CIRiS contributes to research, development and remote control of equipment onboard the Space Station.

ISS current config.jpg 

The International Space Station (ISS). Photo Credit: NASA

 

Our Control Centre – N-USOC (Norwegian User Support and Operations Centre) – is one of ESA's seven USOCs participating to the ISS program. Our experiments are controlled from ground and require thorough and accurate planning, development and testing, as well as specific procedures for and training of console personnel. Performing space station experiments demand advanced technology, communication and cooperation between the astronauts onboard the ISS, the ground segments and the different control centers located around the world. For more information see www.n-usoc.no.


Control Room.jpg
The N-USOC Control Centre at Dragvoll, Trondheim. Photo Credit: CIRiS


 

Regenerative life support systems and agricultural research

A well-known challenge related to space exploration is the vast distances involved and the associated practical and economical challenges. In order to overcome some of these challenges new concepts have to be developed for provision of air, food and water to the astronauts. R&D at CIRiS focusses on developing new concepts and technologies for closed life support systems, where water and nutrition can be recycled and plant health can be continuously monitored. New solutions for crop cultivation in space will have great synergies with terrestrial food production.


In cooperation with research institutes and local farmers CIRiS performs projects for developing and implementing new technology within crop cultivation. Improved crops, improved production economy and more eco-friendly production are the main goals. Our work includes chemical, biological and microbial analyses of plant material, and we contribute to a better understanding of plant health and crop utilization through field and green house set-ups as well as access to research facilities with controlled environmental settings. 


strawberry.jpg

Greenhouse. Photo Credit: CIRiS

 • Achim Gerstenberg
  Forsker 2
  Tlf. 451 60 802 /E-post
 • Ann-Iren Kittang
  Forskningssjef
  Tlf. 928 80 298 /E-post
 • Brit Eli Danielsen
  Senior FoU-ingeniør
  Tlf. 924 86 162 /E-post
 • Carina Helle Berg
  Nestleder
  Tlf. 473 07 113 /E-post
 • Irene Karoliussen
  Forsker
  Tlf. 986 23 855 /E-post
 • Kai Arne Kristiansen
  Senior FoU-ingeniør
  Tlf. 922 91 111 /E-post
 • Knut Robert Fossum
  Seniorforsker/Forskningsleder
  Tlf. 928 60 136 /E-post
 • Lars Grytbakk Kluken
  Senior FoU-ingeniør
  Tlf. 918 75 087 /E-post
 • Liz Helena Coelho
  Senior FoU-ingeniør
  Tlf. 452 36 087 /E-post
 • Mona Schiefloe
  Forsker
  Tlf. 958 91 516 /E-post
 • Sophie Labonnote-Weber
  Seniorforsker/Forskningsleder
  Tlf. 941 58 842 /E-post
 • Øyvind Mejdell Jakobsen
  Seniorforsker/Forskningsleder
  Tlf. 932 33 047 /E-post

Søk blant alle ansatte ved NTNU Samfunnsforskning

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning