Veronika Paulsen

Veronika Paulsen er Forsker 1 og forskningsleder på barnevernfeltet ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er barnevernspedagog og har PhD i sosialt arbeid. Veronika har bred kompetanse på praksis i kommunalt barnevern, både gjennom egen praksis og forskning. Hun har de siste ti årene deltatt i og ledet en rekke forskningsprosjekter med fokus på barnevernets praksis.

Prosjektene omhandler både kommunalt og statlig barnevern, og hun har studert ulike deler av barnevernets arbeid, fra forebyggende innsats, melding- og undersøkelsesarbeid, tiltaksarbeid i hjemmet, plassering og tiltak utenfor hjemmet og hvordan det går barn og unge i barnevernet i voksenlivet. Gjennomgående har hun vært opptatt av hvordan tjenester og tiltak oppleves for dem som skal motta hjelp, og jeg har vært spesielt opptatt av barn og unges erfaringer fra møte med barnevernet og hva som skal til for at tjenester og tiltak treffer de unges behov og er virksomme. I tillegg er hun spesielt opptatt av overgang til voksenlivet for ungdom som har vært i barnevernet. Veronika er aktiv i flere forskernettverk, blant annet er hun Norges representant inn i styringsgruppa i det internasjonale forskernettverket på ettervern (INTRAC).

Publikasjoner