Ragnhild Birgitte Overland

Ragnhild Overland sine ansvarsområder omfatter ulike forskningsadministrative oppgaver som drift og vedlikehold av vitenarkiv og kvalitetssikring av registreringer i Cristin, bistand i utvikling av interne retningslinjer knyttet til forskningsprosessen (herunder forskningsetikk og informasjonssikkerhet) og oppfølging ovenfor avdelingene. Overland er instituttets Personvernombud for forskning og kontaktperson mot NSD. I tillegg ivaretar hun sekretærstøtte for administrerende direktør ovenfor styret og ledergruppen.