Petter Dahle

Petter Dahle er utdannet sosionom med cand.mag.-grad i psykisk helsearbeid og en mastegrad i styring og ledelse. Han har bred arbeidserfaring fra de kommunale helse- og sosialtjenestene - både i fagstillinger og som leder. I tillegg til rus- og psykiskhelsefeltet har Dahle arbeidet med boligsosialt arbeid, integrering av flyktninger og innvandrere, fattigdomsbekjempelse, vanskeligstilte på boligmarkedet og marginaliserte unge. Han har også arbeidet i akuttpsykiatrien og internasjonalt humanitært arbeid. Dahle har vært involvert i flere av NAPHAs satsninger og deltar for tida i ulike nasjonale og regionale arbeidsgrupper og nettverk. Han har i NAPHA temaansvar for bolig og ROP, og er prosjektleder for Housing First. Han er også prosjektleder for NAPHAs regionale arbeid i Øst-Norge.

Publikasjoner