Marko Valenta

Marko Valenta har PhD i sosiologi og er forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning. Han er også professor ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU. Han har i de siste årene jobbet med flere undersøkelser knyttet til innvandreres erfaringer og mestring av hverdagsrasisme og diskriminering, samt undersøkelser rettet mot mottak og integrering av flyktninger og innvandrere. Problemstillinger han forsker på ligger både på makro og mikronivå, blant annet knyttet til migrasjonspolitikk og innvandrernes opplevelser av integrering, etnisk stigma, diskriminering og segregering. Han har hatt sentral rolle i flere evalueringer og undersøkelser finansiert av Kommunal og regional departementet, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Redd barna, høgskoler og Forskningsrådet, eksempelvis – ‘bosetting av flyktninger’, ‘inkludering på alvor’, ‘evaluering av ventemottak’, ‘evalueringen av faglærerutdanningen for tospråklige faglærere’, og ‘Asylsøkeres rett til arbeid’. Han har underviser vitenskapelige metoder på masternivå og har lang erfaring med gjennomføring av forskjellige kvantitative og kvalitative undersøkelser på feltet.

Marko Valenta innehar en 20 % stilling hos NTNU Samfunnsforskning.

Publikasjoner