Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksGode grep for varig endring? Sosialt arbeid med langtidsklienter med flyktningbakgrunn
Gode grep for varig endring? Sosialt arbeid med langtidsklienter med flyktningbakgrunn

Prosjektbeskrivelse/ bakgrunn:
Gode grep for varig endring? er et forskningsprosjekt innen minoritetsperspektivet med fokus på langtids sosialhjelpsmottakere med flyktningbakgrunn som etter flere år i Norge fortsatt står utenfor arbeidslivet. Hvilke grep gjør tjenestene for å hjelpe dem ut i jobb, utdanning og andre kvalifiseringsløp? Blir helse- og sosiale forhold godt nok kartlagt slik at de får riktige råd, hjelp eller ytelser? Hva slags bakgrunn, historie og erfaring har flyktningene som kan gi bedre innsikt i de tjenestene de får og virkningene av disse?
 
Prosjektet ble utviklet i samarbeid med tre kommuner i Midt-Norge i løpet av høsten 2006, og datainnsamling startet i 2007. 18 klienter og 10 hjelpere i de tre kommunene intervjues og følges over tid. I tillegg til formelle intervjuer og deltakende observasjon er det regelmessige møtepunkter under hele prosjektperioden med ansatte i kommunene der ulike sider ved prosjektet diskuteres (gjennom kommunebesøk, møter, deltakelse på seminarer og konferanser m.m.).
 
Deltakere/ aktører:
Forsker III Melina Røe v/ NTNU Samfunnsforskning AS under ledelse og veiledning av førsteamanuensis Berit Berg v/ Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og tre kommuner i Midt-Norge (ledelse, ansatte og klienter innen det sosiale tjenesteapparatet).
 
Mål:
Mål med prosjektet er å få kunnskap om hva som virker i arbeidet med denne gruppen, samt avdekke uheldige marginaliseringsprosesser som bidrar til klientifisering og passivisering.
 
Gjennom tett oppfølging over tid med flere møtepunkt, observasjons- og intervjurunder, skal erfaringene og kunnskapen til flyktningene og de ansatte løftes fram. Hva er det som fungerer? Hva fungerer mindre bra? Hva opplever flyktningene som de største hindringene på veien til jobb? Hvilke tanker og erfaringer har de ansatte om arbeidet med denne gruppen?
 
Aktiviteter:
Regelmessige møtepunkt mellom forskerne og kommunene i prosjektperioden (2006-2011). Intervjuer med klientene, observasjon samt intervjuer med ansatte i det sosiale tjenesteapparatet rundt målgruppa.
 
Studien presenteres, diskuteres og utvikles på seminarer og konferanser i prosjektperioden. Minoritetsperspektivet og Gode Grep for varig endring? arrangerer og deltar aktivt på HUSK Midt-Norges konferanse i Trondheim i 2009.
 
Kontaktinformasjon:
Forsker III Melina Røe, NTNU Samfunnsforskning AS, tlf 990 12 545
 
Prosjektleder er førsteamanuensis Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU
berit.berg@svt.ntnu.no

logo for nav