Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksFellesprosjektet
Fellesprosjektet

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
De fire HUSK-prosjektene planlegger å gjennomføre en større, felles undersøkelse som kan bidra til økt innsikt i det sosiale oppfølgingsarbeidet som utføres både i og utenfor NAV. Det fins pr. i dag ingen enhetlige verktøy innenfor det sosiale arbeidet som registrerer hvorfor personer kommer til et sosialkontor, hva de egentlig tilbys hjelp til, og hvilken effekt hjelpen gir.
Man har noe oversikt og statistikk over det sosiale arbeidet som har med Inntektssikring etter Lov om sosiale tjenester å gjøre. Ut over inntektssikringen synes det å være utfordrende å registrere og evaluere hva slags sosialt arbeid som er utført, og hvilke resultater arbeidet har gitt. Dette er en klar utfordring nå som sosialtjenesten, eller deler av den skal inn i NAV.

Deltakere/aktører
Prosjektet omfavner alle de fire HUSK-prosjektene: Midt-Norge, Stavanger, Agder og Osloregionen.

Mål
eHensikten med prosjektet er å kartlegge hvem som er brukere av dagens sosialtjeneste i overgangen til og inn i NAV. Hva kjennetegner deres bakgrunn, livssituasjon og framtidsvyer, og hvilke forventninger og krav har de til tjenestene? Hvem går til hvilke stønadsformer? Hva slags innsatser settes inn overfor brukerne og hvilke resultat gir de?
Aktiviteter
Prosjektets første fase har fått arbeidstittelen: ”Sosialtjenesten i overgangen til NAV – rett hjelp til rett tid”. Denne fasen kan sees på som en pilotstudie som ønsker å se på hvordan dette kan angripes og hvilke forskningsbehov som ligger i de utfordringene som skisseres under bakgrunn for studien. Fase en avsluttes sommeren 2009.
Fellesprosjektet er delt i 3 faser hvorav den første er ment å være en kartlegging av brukere og tjenester, den andre er følgestudier av utvalg av brukere med ulike tjenester og den tredje er utprøving av effekten av nye arbeidsmodeller/metoder utviklet i etterkant av fase en og to.
Avsluttet i desember 2009 og rapport kommer i februar 2010.

Kontaktinformasjon
Prosjektet ledes av Edgar Marthinsen, HUSK Midt-Norge i samarbeid med
Asbjørn Johannessen, HUSK Osloregionen
Aase Bø-Rygg, HUSK Stavanger
Anne Marie Støkken, HUSK Agder
Forskningsassistent Kristin Aasen, HUSK Midt-Norge, epost: kristin.aasen@samfunn.ntnu.no

logo for nav