Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksFagtekst
Fagtekst

- ny skrivepraksis om faglig arbeid i NAV og i helse- og sosialtjenesten
Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
Fagtekstprosjektet har bakgrunn i en erkjennelse av at journaler som ble skrevet på de forskjellige sosialkontor har vært av variert kvalitet. Mangelfull dokumentasjon medfører at det kan være vanskelig å få oversikt over hva som har vært innholdet i det sosiale arbeidet med klienter utover en logg over mottatte søknader om penger og svar i form av vedtak. Det kan være vanskelig å finne svar på vesentlige spørsmål som; hva er klientens behov, hvilke mål er satt for arbeidet, hva er gjort for å nå målene og hvilke endringer i klientens situasjon er oppnådd.
 
Da prosjektet ble utviklet var det med utgangspunkt i sosialtjenesten. På grunn av NAV-reformen og organiseringen i praksisfeltet har prosjektet fått et bredere nedslagsfelt som inkluderer helsetjenester og aktivitetsområder i NAV.

Deltakere/aktører
I løpet av prosjektperioden har ulike enheter deltatt. I den fasen prosjektet er i nå er HUSK Midt-Norge, ansatte innen Helse- og velferdskontor og Oppfølgingsenheter[1] i Trondheim kommune og ansatte i NAV og Kvalifisering, arbeid og velferd i Malvik kommune[2] aktive deltakere.

Mål
Målet er å utvikle en dokumentasjonsstruktur som alternativ til den tradisjonelle journalen. Prosjektet søker å utvikle en mer faglig fokusert tekst som gir bedre oversikt, mer informasjon om arbeidet med den enkelte klient og gjennom dette utgjøre en kvalitetssikring for klientene. Et annet mål er at strukturen som utvikles skal kunne generere dokumentert informasjon om enheters aktivitetsområde og gi bedre evalueringsdata for enhetene.
Fagtekstprosjektet er et dynamisk prosjekt hvor utviklingsarbeidet foregår i praksisfeltet. Det er en målsetting at dette arbeidet kan bidra til å utvikle lærende organisasjoner i et samarbeid mellom praksis og forskning, og at prosjektarbeidet bidrar til kvalitetssikring og vitenskapliggjøring av fagfeltet.

Aktiviteter/resultater
Høsten 2007 ble det gjennomført en kartlegging av skrivepraksis i ulike enheter i Trondheim kommune og Klæbu kommune, totalt 11 enheter. Kartleggingen hadde som mål å gi oss et bilde av hvordan enhetene skriver journal og annet tekstarbeid. Kartleggingen viste at tekster om arbeidet med klienter er fragmentert og at det er behov for skriftlig tydeliggjøring av faglige vurderinger og det faglige arbeidet i enkeltsaker. Det så ut til at standardiserte kartleggings-, plan- og evalueringsverktøy i liten grad ble brukt. Vi møtte engasjement blant ansatte som var opptatt av det de skriver og som formidlet behov for bedringer.
 
Prosjektet har det siste året stått i en forsøksfase som har hatt fokus på utvikling og utprøving av en Fagtekst skrivestruktur. Strukturen består av fire sentrale dokument[3] som igjen er strukturert i det vi har valgt å kalle livsområder. De 11 livsområdene dreier seg om ulike områder av klientens tilværelse som går ut over behov for økonomisk sosialhjelp[4]. Utviklingsarbeidet er gjort i samarbeid med ulike prosjektgrupper i ulike enheter. I løpet av forsøksperioden har noen enheter kommet til mens andre har falt fra. I Trondheim kommune deltar nå to helse- og velferdskontor og to oppfølgingsenheter i prosjektet. I tillegg har vi en prosjektgruppe i Malvik bestående av ansatte fra den kommunale enheten Kvalifisering- arbeid og velferd og fra NAV. NAV-reformen har utgjort en faktor av betydning for hvilke enheter som har blitt med i utviklingsarbeidet. Vi har sett behov for og hatt ambisjoner om å ha flere NAV-kontor med, men møtt utfordringer i å komme i posisjon med utviklingsarbeid i kommuner og enheter som har stått i store endringer knyttet til NAV-etableringen.
 
Fagtekst som skrivestruktur begynner nå å være ferdig utviklet. I det videre arbeidet i prosjektet har vi tre hovedfokus. Vi jobber med å gjøre oss flere erfaringer med dokumentasjonsstrukturen gjennom å følge opp enheter som skriver i Fagtekst. Videre ønsker vi å sette mer fokus på selve tekstene knyttet til målet om at tekstene skal gjenspeile det faglige arbeidet. Dette fokuset ønsker vi å også få jobbet med i NAV-kontor. Det tredje fokuset i prosjektet handler om en vitenskapliggjøring av praksis, og om utforsking av mulighetene for at Fagtekststrukturen som dokumentasjonssystem kan generere data for bedre styring, evaluering og som grunnlag for forskning.
 
Det ligger utfordringer knyttet til de datasystemene som Fagtekstene skal skrives inn i, og til kommunikasjon mellom ulike systemer. Dette vil ikke bli et hovedfokus i prosjektet, men vi jobber for å få lagt strukturen inn i det datasystemet som brukes av prosjektgruppene i Trondheim kommune. Dette blant annet for å gjøre strukturen lettere å ta i bruk for praktikerne, og med tanke på en eventuell implementering for at flere enn ansatte i prosjektgruppene skal ta i bruk Fagtekststrukturen.

Kontaktinformasjon:Edgar Marthinsen, prosjektleder, professor HIST
Epost: edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no
Telefon: 911 49 988
 
Gunnhild Vist, prosjektmedarbeider HUSK Midt-Norge og Trondheim kommune (permisjon fra 01.08.09).
Epost: gunnhild.vist@samfunn.ntnu.no
 


[1]
Trondheim kommune har helse- og velferdsenheter som jobber i henhold til Lov om sosiale tjenester og Lov om helsetjenesten i kommunene. Helse- og velferdskontorene utgjør bestillerenheter til Helse- og velferd; Oppfølging, som utgjør utførerenhet i oppfølgingsarbeid knyttet hovedsakelig til klienter med rusproblemer og psykiske problemer.
 
 
[2] I Malvik kommune etableres NAV-kontor i løpet av siste kvartal i 2009.
 
[3] De fire Fagtekstdokumentene er: Fagtekst-kartlegging, Fagtekst-plan, Fagtekst-evaluering og Fagtekst-rapport.

[4] En beskrivelse av Fagtekstdokumentene og livsområdene, og om prosesser som har bidratt til utviklingen av strukturen vil dette komme i en prosjektrapport fra HUSK Midt-Norge i løpet at høsten 2009.

Arve Wold, prosjektmedarbeider HUSK Midt-Norge og Trondheim kommune
Epost: arve.wold@trondheim.kommune.no

logo for nav