Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksDialoggruppa ved Arbeid og kompetanse
Dialoggruppa ved Arbeid og kompetanse

Hvordan gruppa og ideen ble etablert
Under et HUSK-seminar i Surnadal (2006) ble det stilt spørsmål om hvordan brukere kunne trekkes mer aktivt med inn i et faglig samarbeid med ulike deler av praksisfeltet.
 
En ide, som også tidligere hadde vært diskutert ved Arbeid og kompetanse, ble da nevnt som et mulig forslag. Å etablere en brukergruppe der viktige tema kunne tas opp, diskuteres og jobbes med, hadde i lengre tid vært et ønske som et ledd i det å trekke brukerne aktivt med inn i samarbeidet om den daglige praksisen i feltet.
 
Oppslutningen omkring denne ideen under HUSK-seminaret, bidro til at det raskt ble tatt en beslutning om å sette ideen ut i livet.
 
Siden et godt grunnlag for å samle en brukergruppe allerede var lagt, tok det ikke mer enn 6 uker før en gruppe var etablert som en del av HUSK.
 
Det har under oppstarten vært viktig at en bruker har hatt en pådriverfunksjon med henblikk på både igangsettingen og prosessen videre. Ved hjelp av Rene M. Samuelsen ble flere brukere samlet og rekruttert inn i en gruppe som har truffet hverandre nesten ukentlig det siste året. Han har også fått med seg flere brukere som nå også fungerer som pådrivere i forhold til arbeidet som finner sted i gruppa.

Viktige prinsipper for dialoggruppas funksjon
Gruppa skal drives og styres av brukerne. Ansatte i enheten kan fungere som pådrivere sammen med brukergruppa, men har ikke alene ansvar eller autoritet til å avgjøre hva gruppa skal jobbe med, hvilke tema som skal tas opp eller praktisk tilrettelegging, som for eksempel møteinnkallinger m.v. Et samarbeid mellom brukere og ansatte finner likevel sted, og ansvar og oppgaver fordeles gjerne så lenge dette gjøres i samsvar med dialoggruppas beslutninger.
 
Et viktig prinsipp er å innlemme og invitere brukere som ønsker å ta del i prosjektet. Å skape gode informasjonskanaler som er lett tilgjengelige for mange er et av flere tiltak dialoggruppa ønsker å jobbe med for å rekruttere flere inn i gruppa.
 
Ansatte ved enheten er i tillegg viktige samarbeidspartnere med henblikk på å gjøre dialoggruppa kjent for flere og jobbe for økt tilslutning omkring prosjektet.
 
Foreløpig har dialoggruppa tilhold i ett av to hus som disponeres av Arbeid og kompetanse. Det er imidlertid også ønskelig å etablere en fungerende dialoggruppe ved det andre huset.
Hva har dialoggruppa konkret jobbet med så langt?
 
Dialoggruppa fungerer som et viktig fora for brukerne ved at felles erfaringer som brukere av systemet kan deles og diskuteres. Dette bidrar til å skape tillit og trygghet i forhold til hverandre og gruppa fungerer også som et ”åpent” fora som kan virke forløsende i forhold til følelser knyttet til egen situasjon.
 
Ulike innspill fra flere hold har også medført konkret jobbing omkring ulike tema.
Dette har blant annet vært gjeldende i forbindelse med endring og tilpasning av eksisterende tiltak, samt etablering av nye tiltak.
 
Konkrete innspill har blant annet gitt seg utslag i følgende:
 
 • Innspill i forbindelse med planleggingen av kvalifiseringsstønad/aktivstønad Planleggingen av aktivstønad/kvalifiseringsstønad har bidratt til at flere spørsmål og problemstillinger er reist som ønskes diskutert både blant brukerne, ansatte og planleggere.
  Dialoggruppa har i den forbindelse utarbeidet en uttalelse som sentrale aktører i planleggingen av dette har vært interessert i å bygge videre på. Sentrale aktører i planarbeidet har også vært i møte med dialoggruppa for å diskutere sentrale detaljer og prinsipper det kan finnes ulike syn på.
 • Oppstarts-tiltaket ”Kom igjen!”
  Enheten har til tider flere brukere som må vente på å komme i gang med et konkret samarbeid. Dette er tidvis slik på grunn av stor pågang hos tiltakskoordinatorene eller når det allerede er tildelt en plass ved et tiltak der brukeren må vente på plass.
  Under planlegging av tiltak for denne brukergruppa er også dialoggruppa aktivt inne som diskusjonspartnere i forhold til hvilket innhold et slikt tiltak bør ha.
  Deltakere fra Dialoggruppa har her deltatt aktivt i den praktiske gjennomføringen av gruppesamlingene for aktuelle deltakere i aktivprogrammet/kvalifiseringsprogrammet. (Gruppesamlingen ”kom igjen!”)
 • Gjeldsordningsprogrammet
  Et tiltak knyttet til tung gjeldsproblematikk er under utarbeidelse ved enheten. Dialoggruppa er i den forbindelse konsultert av ansatte som jobber med utarbeidelsen av gjeldsordningsprogrammet.
 • Refleksjonsgruppe/veiledningsgruppe
  En ide som ble fremmet overfor dialoggruppa var å etablere refleksjonsgrupper/veiledningsgrupper/faglige diskusjonsfora som et samarbeidsprosjekt mellom brukere og fagutøvere.
 
Dette ble diskutert og igangsatt nylig. En ansatt og en bruker hadde først et planleggingsmøte der ideen ble tatt opp igjen etter dialoggruppas ønske. Det ble da rekruttert interesserte deltakere til et felles møte som fant sted uka etter der tre studenter, to brukere og fire ansatte deltok. Det ble da bestemt at en refleksjonsgruppe skulle etableres og at aktuelle tema og problemstillinger som skal tas opp i refleksjonsgruppa dannes på bakgrunn av de tema som ukentlig diskuteres i dialoggruppa. Tema og problemstillinger kan imidlertid også komme fra ansatte og studenters side. En ansatt (Kirsti Gjeitnes) og en av deltakerne i Dialoggruppa har sammen tatt ansvar for å samkjøre tema like i forkant av refleksjonsgruppens månedlige møte, samt at dette sendes ut til de som skal delta slik at alle er innstilt på det aktuelle temaet.

Foreløpig ønsket alle som var med på det første møtet å bli med videre, men å etablere grupper med rullerende deltakere ble også diskutert som et mulig forslag. Dette for å åpne opp for at flere interesserte kan bli med samt at deltakelsen da kan finne sted uten at man forplikter seg til deltakelse over tid.
 
Kirsti Gjeitnes
Trondheim 30.04.08

logo for nav