Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksArbeidsevnevurderingen i NAV
Arbeidsevnevurderingen i NAV

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
Arbeidsevnevurderingen i NAV er en kartlegging av brukerens ressurser og forhold i miljøet som kan ha betydning for arbeid eller aktivitet (St.prp. nr. 51 (2008-2009)). Verktøyet skal både danne grunnlaget for brukerrettede virkemidler eller virkemidler som innrettes mot omgivelsene. Metodikken er i stor grad tatt i bruk over hele landet, selv om det varierer mellom ulike NAV-kontorer og fylker.
Prosjektet er utformet for å kunne fange opp erfaringer fra praksisfeltet ved implementeringen av arbeidsevnevurderinger ved utvalgte enheter. Dette er enheter i kommuner som er involvert i et samarbeid med HUSK Midt-Norge. Det vil i neste omgang også bli samlet inn erfaringer og refleksjoner brukere har om hvordan de opplever å gjennomgå en arbeideevnevurdering.
Det vil bli lagt vekt på å fange opp refleksjoner ansatte har om bruken av arbeidsevnevurderinger, og hvordan anvendelsen settes ut i praksis. Dette omfatter for eksempel:
  • Hvordan tolkes intensjonen med arbeidsevnevurderingene hos de ulike enhetene?
  • Hvordan anvendes arbeidsevnevurderingene?
  • Hvilke brukere er det man arbeidsevnevurderer?
  • Hvor stort tidsrom bruker man på en arbeidsevnevurdering?
  • På hvilken arena utføres arbeidsevnevurderinger?
  • Til hvilket formål bruker man arbeidsevnevurderinger? Uløser den for eksempel noen velferdsgoder, og i så tilfelle, hvem er det som mottar disse?
Det vil bli sett på om arbeidsevnevurderinger kan knyttes til rettighetsavklaring ved brukernes behov for velferdsytelser. Det vil også sees i sammenheng med hva som er målsettingene i NAV om bruken av arbeidsevnevurderinger. Viktige spørsmål er hvordan arbeidsevnevurderingen er med på å fremme et godt tilbud til brukerne, og hva som er utfordringer ved dette verktøyet.

Deltakere/aktører
HUSK Midt-Norge, ansatte i NAV, brukere i NAV

Mål
Ved å ta i bruk refleksjonsforum og på en strukturert måte samle informasjon fra de refleksjoner som kommer frem, kan dette gi de ansatte mulighet for selv å tenke løsninger og påvirke egen praksis ut i fra de føringer som er lagt. Å få frem de ansattes erfaringer med de nye verktøyene i NAV, kan gi viktig informasjon om hvordan disse på best mulig måte kan anvendes eller tilpasses for å imøtekomme de tenkte intensjonene bak utformingen av verktøyene. Ved å sammenligne erfaringer fra ulike kontorer kan man dra nytte av hverandres kunnskap og se om det er forskjeller mellom kontorene som kan ha betydning for hvilke erfaringer man gjør med arbeidsevnevurderingene. Å la de ansatte få påvirke de spørsmål man stiller brukerne kan gi inspirasjon og rettlede dem i deres daglige arbeid i møte med brukere. Det blir en viktig oppgave for ansatte på prosjektet å bidra til at den informasjonen og kunnskapen som kommer frem blir tatt med videre til sentrale deler av NAV.

Aktiviteter
Det vil i første rekke samles inn data gjennom besøk hos de ulike enhetene. Dette er for å kartlegge hvor langt de har kommet i implementeringen av arbeidsevnevurderinger, praksis for hvordan de anvender vurderingene og erfaringer så langt i implementeringsfasen. Den bakenforliggende forståelsen av hvordan disse vurderingene skal brukes blir sentral.
Å sette i gang refleksjonsforum er viktig for å beholde nærhet til praksis og for å imøtekomme deres ønske om å få noe igjen for forskningen. Ved å ha jevnlige møter med praksisfeltet og å gi dem god tilbakemelding om data, får de anledning til å følge forskningsprosessen, lære av egne erfaringer og komme med innspill underveis. Dette er i tråd med prinsippene i aksjonsforskning og også i forhold til HUSKs målsetting om å jobbe tett knyttet til praksis og å samle erfaringer fra praksisfeltet.

Kontaktinformasjon
Edgar Marthinsen, prosjektleder
E-post: edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no

Heidi Pedersen
Telefon: 970 70 176
E-post: heidi.pedersen@samfunn.ntnu.no

Ann Kristin Alseth
Telefon: 986 57 723
E-post:
ann.k.alseth@hist.no

logo for nav