Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation LinksAK-05
AK-05

- En studie av Trondheim kommunes tiltaksavdeling, Arbeid og Kompetanse

Prosjektbeskrivelse/ bakgrunn
Forskningsprosjektet startet høsten 2005 og var finansiert av Sosial- og helsedirektoratet ut 2006. Fra 01.01.07 ble det et HUSK-prosjekt. Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av 2007. Hovedproblemstilling var: Hva er virksomt i oppfølging av de som henvises til å arbeide for sosialhjelpa? Ledelsen av Trondheim kommunes tiltaksavdeling, Arbeid og kompetanse (AK), hadde sammen andre aktører utviklet tiltaksarbeidet i Trondheim kommune gjennom flere år, og man ønsket at forskningen kunne bidra med å dokumentere virksomheten.

Deltakere/aktører
Prosjektleder var Edgar Marthinsen, med Nina Skjefstad som prosjektmedarbeider. Deltakere, ledere og sosialarbeidere i Arbeid og kompetanse var aktive dialogpartnere underveis. I prosjektperioden ble det skrevet ei fagbok: ”Tiltaksarbeid i sosialtjeneste og NAV – tett på!” (Marthinsen og Skjefstad (red.)). Følgende personer var medforfattere: Kirsti Gjeitnes, Alf-Rune Hasselø, Karin Lysø, Gjermund Ringsrød og Melina Røe.

Mål
Prosjektet målsetting var å undersøke det sosiale arbeidet i Arbeid og kompetanse. Vi så på tiltakets mål om å få deltakerne i arbeid og kvalifisering, i tillegg til å kartlegge arbeidet innrettet mot ulike sider av livene til de personene som følges opp. Vi har forsøkt å identifisere hva som er virksomme faktorer i arbeidet - hvorfor lykkes en med noe, og hvorfor er det bra? Vi har også sett på hva som kan forklare at en ikke lykkes med enkelte målsettinger.

Aktiviteter
Datainnsamlingsmetodene har i hovedsak vært følgende:
  • Intervju/ survey av 90 brukere
  • Semistrukturerte dybdeintervju av 10 av disse
  • Intervju av ansatte
  • Lese journaler
  • Dagbokprosjekt (en deltaker på internt tiltak skrev dagbok fra ei uke i praksis)
  • Deltakende observasjon
 
Vi rekrutterte informanter gjennom sosialarbeiderne i AK. Etter hvert som vi fikk oversikt over innkomne data, fremla vi disse i møter med medarbeidere i AK. Dette for å få drøftet våre tolkninger i samarbeid med noen av dem forskningen angår. Vi hadde også noen fremlegg av relevant teori. I den forbindelse skrev vi referat fra noen av de bøkene vi leste, og delte ut til sosialarbeiderne. Sluttprodukter fra prosjektet er nevnte fagbok om tiltaksarbeid, masteroppgave av Nina Skjefstad samt en vitenskapelig artikkel (Marthinsen og Skjefstad pr. 0509 til vurdering i EJSW). Vi har deltatt med paper og holdt innlegg på ulike konferanser og seminarer.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder: Edgar Marthinsen, epost: edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no

Prosjektmedarbeider: Nina Skjefstad, epost:
nina.skjefstad@svt.ntnu.no

Se også:
http://www.svt.ntnu.no/ish/praksisforsk/ak05.html

logo for nav