Navigere opp
Logg på
Du er her: HUSK / Prosjekter / Skip Navigation Links71 Familier
71 Familier

Prosjektbeskrivelse / bakgrunn:
Utgangspunktet var at Helse og Velferdstjenesten Heimdal, Trondheim Kommune hadde 71 familier som var registrert med full økonomisk sosialhjelp i 2007. Ved gjennomgang av familiene, ble det konstatert at mange hadde gått på økonomisk sosialhjelp over flere år. 47 av familiene hadde ikke-vestlig bakgrunn. 14 av familiene hadde kontakt med Barne- og Familietjenesten Heimdal, Forvaltning.
 
Prosjektet startet med en hypotese om at familiene er fattige. Men opplever familiene seg selv som ”fattige”? De er kanskje ikke fattige rent økonomisk, men å gå på økonomisk sosialhjelp over tid får konsekvenser både for de voksne og barna i familiene. Prosjektet har en hypotese om at familiene er fattige ved at de ikke blir gitt samme tilgang som andre til ressurser og muligheter til å delta i det norske samfunnet og i en demokratisk prosess.
 
Deltakere / aktører:
Prosjektet er forankret i en dialoggruppe med enhetsledere fra forskjellige enheter i Heimdal bydel. I tillegg er det tett samarbeid med NAV og andre som har mye kontakt med familiene, f.eks fastleger. Prosjektet har en prosjektleder som jobber 50 % med direkte familierelatert arbeid og 50 % forskning. I tillegg er det ansatt to prosjektmedarbeidere, kalt familiekoordinatorer. En jobber pr. d.d. 100 % og en 60 %. Prosjektet forankret i HUSK Midt-Norge i forhold til forskning på området.
 
Mål:
Målet med prosjektet er at familiene skal få mer innflytelse over sitt eget liv, dvs. finne tiltak hvor prinsippet om Empowerment står sterkt. Å styrke familien som enhet, særlig i forhold til foreldrerollen, er et viktig mål. Hvor de voksne i familiene er arbeidsføre er målet at de skal komme ut i arbeid eller egnet aktivitet. Kvalifiseringsprogrammet er således et virkemiddel. I tillegg jobber vi mot et mål om at familiene skal få en hevet livskvalitet, når det gjelder områder som økonomi, bolig, helse, fritidsaktiviteter for barna, nettverk, osv.
 
Aktiviteter:
Kartlegging av situasjonen for familiene. Rydde arenaer for å åpne for at familiene skal kunne frigjøre ressurser og se andre muligheter. Familiene får tett oppfølging over tid, også de som kommer ut i aktivitet og arbeid. Prosjektet jobber systematisk i forhold til dokumentering, kartlegging og utarbeiding av familieplan som et dynamisk verktøy.
 
Kontaktinformasjon :
Prosjektet ble avsluttet som HUSK - prosjekt i juli 2009, men prosjektet lever videre i Trondheim kommune.
Pr. august 2010 er Ingunn Stakavik ved HVK Heimdal prosjektleder for 71 familier. Kan kontaktes på 72549565 eller 90974299.

logo for nav