Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSikkerhet på hurtigbåter - En spørreundersøkelse blant sjø- og landansatte

PublikasjonStudio Apertura

 Sikkerhet på hurtigbåter - En spørreundersøkelse blant sjø- og landansatte

 

​​​Forfattere: Jørn S Fenstad, Tond Kongsvik og Kristive V Størkersen.Denne rapporten tar for seg sikkerhet på hurtigbåter i fem norske rederier. Rapporten bygger på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse gjennomført på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet og Forskningsrådet. Målsettingen for undersøkelsen var å kartlegge forhold som er av betydning for sikkerheten til sjøs, og gjennom dette gi et innspill til en beskrivelse av sikkerhetskulturen i bransjen.
 
Hovedinntrykket er at flere sider ved sikkerheten på hurtigbåter vurderes positivt i undersøkelsen. Spesielt viser tallene at samarbeidsklimaet mellom aktørene i hurtigbåtnæringen kan være et godt grunnlag for forbedringsarbeid når det gjelder sikkerhet. Dette vises gjennom at mulighetene for å ta opp sikkerhetsspørsmål er gode, og at sikkerheten blir tatt på alvor både på fartøyene og hos
rederiene. Undersøkelsen viser imidlertid at det er flere forhold som kan øke risikoen for ulykker. Et sentralt forhold er høye krav til effektivitet som kan bidra til prosedyrebrudd, samt at lite tid til vedlikehold og ettersyn av utstyr blir påpekt som en utfordring.
 
Videre blir bemanning av mange vurdert som lite hensiktsmessig for å kunne ta vare på sikkerheten, spesielt gjelder dette de krav som er satt til sikkerhetsbemanningen. I tillegg er flere av navigatørene opptatt av at det er for mange forstyrrelser på broa under navigering.
 
Vurderingene av Sjøfartsdirektoratet kan tyde på at det er et behov for en økt synliggjøring av deler av virksomheten for en større del av hurtigbåtnæringen. Spesielt er forhold som tilbakemeldinger på innsendte ulykkesrapporter, direktoratets kompetanse og det internasjonale arbeidet trukket fram i undersøkelsen. I tillegg er regelverket som direktoratet forvalter ansett som vanskelig tilgjengelig og
komplisert av respondentene.

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning