Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSamordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner på Fosen. Et middel for utjevning av sosiale helseforskjeller blant barn og unge

PublikasjonStudio Apertura

 Samordning av folkehelsearbeidet mellom kommuner på Fosen. Et middel for utjevning av sosiale helseforskjeller blant barn og unge

 Målsettingen med dette forprosjektet har vært å avdekke sentrale utfordringer i samhandlingen innad i og mellom kommunene på Fosen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller blant barn og unge. Det ble gjennomført fokusgruppeintervju i 6 kommer på Fosen.

I tillegg ble det arrangert en søkekonferanse hvor resultatene av intervjurunden ble presentert og deltakerne selv fikk diskutere mulige satsningsområder og tiltakskjeder i samordningen av folkehelsearbeidet på Fosen. Videre er det også laget en plan for et større FoU-prosjekt for mulig videreføring av prosjektet.

Prosjektet har avdekket sentrale utfordringer i samhandlingen på tvers av etater, sektorer og kommuner i folkehelsearbeidet. Blant annet er det igangsatt mange ulike tiltak i kommunene, men disse tiltakene beskrives ofte som sårbare. Informantene opplever det utfordrende å utarbeide gode tiltak til spesielle grupper, uten at disse virker stigmatiserende.
 
Kommunene ønsker videre bedre oversikt over behov og helsetilstand i kommunene og regionene, samtidig som de også uttrykker behov for en bedre og mer systematisk erfaringsoverføring fra de tiltakene som er satt i gang, og som man har gode erfaringer fra. Mer langsiktig samarbeid med frivillige trekkes fram som viktig.
 
Mangel på tid beskrives som årsak til at man ikke prioriterer forebygging og helsefremmende tiltak, selv om de ansatte påpeker at det er dette de ønsker og ser behov for. Videre tydeliggjøres behov for en felles strategi for samhandling og folkehelsearbeid, og en rolleavklaring for folkehelsekoordinatorene.
 
Relasjonene mellom kommunene og Folkehelse Fosen oppleves av informantene som noe uklar, og det er derfor utfordrende for kommunene å vite hvordan Folkehelse Fosen kan være en samarbeidspartner. Flere av disse punktene ble også diskutert på søkekonferansen, og her ble det påpekt at Folkehelse Fosen og folkehelsekoordinatorene i kommunen bør ha en sentral rolle i arbeidet videre.
 
Det vil være viktig å etablere overordnede visjoner og målsettinger for folkehelsearbeidet, spesielt for Folkehelse Fosen som representerer en regional enhet for folkehelsearbeid. Samtidig bør det komme på plass en enighet om hvordan samarbeidsrelasjonen mellom kommunene og Folkehelse Fosen skal være, samt hvordan kommunene skal organisere folkehelsearbeidet internt.
 
Den nye folkehelseloven sier at folkehelsearbeidet skal være tverrsektorielt og det vil derfor være viktig at det interne samarbeidet i kommunene involverer flere sektorer enn helse og oppvekst. Det allerede etablerte kommunesamarbeidet på Fosen vil kunne være en fordel for kommunene i det videre arbeidet ved at man allerede har eksisterende samarbeidsarenaer, god kjennskap til hverandre gjennom tidligere og andre samarbeid, og man har opprettet enkelte strukturer som gjør det lettere å videreføre samarbeid gjennom disse, eksempelvis Folkehelse Fosen. 

Bestill trykt versjon

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning