Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksSalutogenese og psykiske helseproblemer : en kunnskapsoppsummering

PublikasjonNAPHA

 Salutogenese og psykiske helseproblemer : en kunnskapsoppsummering

 

​Forfatter: Eva Langeland.​Høgskolen i Bergen (HiB) fikk i desember 2012
en forespørsel fra NAPHA om å gjennomføre en
kunnskapssammenstilling om salutogenese (av saluto
– helse og genesis – opprinnelse eller tilblivelse) og
psykiske helseproblemer. En slik kunnskapssammenstilling
er aktuell av mange årsaker. Mestring, deltakelse,
brukermedvirkning og livskvalitet var sentrale føringer i opptrappingsplanen for psykisk helse 1999–2008 (St.prp. nr. 63 (1998)). En evaluering av denne (Norges Forskningsråd, 2009) konkluderer imidlertid med at det gjenstår betydelige utfordringer med å utvikle reell brukermedvirkning og en behandlingskultur som vektlegger dette. Videre er målet med samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009)) å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. I denne konteksten er det naturlig nok oppstått økt etterspørsel etter kunnskap som kan bidra til å realisere de ulike føringene. En kan hevde at psykisk helsearbeids fremtid er avhengig av evnen til å tilpasse seg de endrede forventningene og rammevilkårene (Aarre, 2010). Kunnskapen om salutogenese kaster lys over hvordan en kan tilrettelegge for deltakelse, meningsfylte aktiviteter, mestring og bedre helse. Denne rapporten vil utdype denne kunnskapen og dermed kunne bidra til at psykisk
helsearbeid får en bedre kunnskapsbase for å realisere
de overfor nevnte føringene.
Systematisk kunnskapssøk ble igangsatt med
litteratursøk i forskningsdatabaser på temaet salutogenese og psykiske helseproblemer. Denne rapporten er resultatet av en rekke slike litteratursøk og besvarer spørsmål om hva salutogen tilnærming kan være, hvilke effekter slike tilnærminger viser, og faktorer
som kan hemme og fremme implementeringen av en salutogen tilnærming.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning