Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksOppvekst i bygder

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Oppvekst i bygder

 

​Forfattere: Nils Petter Aspvik, Stig Arve Sæther og Jan Erik Ingebrigtsen.I denne rapporten fokuseres det på det på hvordan ungdom i Sør-Trønderske bygder opplever sitt eget oppvekstmiljø generelt, med særlig vekt på skole og fritidsaktiviteter. De unges fysiske aktivitetsnivå, deres idrettsdeltakelse, deres forhold til rusmidler og deres framtidstanker blir presentert.

Resultatene bygger på de unges svar i et standardisert spørreskjema. Store deler av spørreskjemaet ble benyttet i tilsvarende undersøkelse i 1996, 2001, 2006 og 2011. Spørreskjemaet er utviklet over flere år og henter tema og spørreformuleringer fra nasjonale og internasjonale undersøkelser.

Rapporten omhandler i all hovedsak data fra undersøkelsen gjort i 2011, men det er supplert med data fra tidligere undersøkelser, for å danne et bilde av utviklingen. Totalt svarte 1289 ungdommer i 2011. Dette er en svarprosent på 67.

I korte trekk viser ikke rapporten bare at det er stabile forhold over tid. Variasjonene mellom de ulike geografiske lokaliseringene er små. I rapporten ser man at ungdommen har en god trivsel både på skole, trening og under konkurranse. Deltagelsen i den organiserte idretten går noe ned med økt alder, men på tross av dette ser den fysiske aktivitetsmengden ut til å være stabil. Andelene som bruker rusmidler (røyk, snus og alkohol) 1 dag i uka eller oftere er små, hvor både røyk, snus og alkohol plasserer seg mellom sjelden og aldri i gjennomsnitt.

Opplevelsene rundt bomiljø er i grove trekk positive - majoriteten mener at bomiljøet er en fin oppvekstplass. Opplevelsen er derimot mer delt rundt fritidstilbud og jobbtilbud. Den positive opplevelsen reflekteres i ungdommenes tanker rundt sin framtid i bomiljøet, hvor en av fire mener de vil bli boende i sitt bomiljø, en av tre mener de vil flytte for så å komme tilbake, mens kun en av ti tror de vil flytte bort for godt.

I rapporten er det små variasjoner mellom kjønn, bomiljø og utvikling over tid. På noen spørsmål ser vi store endringer med alderen.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning