Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksOppvekst i bygder, ungdom i Sør-Trøndelag

PublikasjonAnnen faglig aktivitet

 Oppvekst i bygder, ungdom i Sør-Trøndelag

 

​Forfattere: Nils Petter Aspvik, Stig Arve Sæther og Jan Erik Ingebrigtsen.I denne rapporten fokuseres det på de unges fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i den organiserte idretten, trivsel, rusmidler og bomiljø og framtidstanker i Sør Trøndelag.
 
Resultatene bygger på de unges svar i et standardisert spørreskjema. Store deler av spørreskjemaet ble benyttet i tilsvarende undersøkelse i 1996 og 2001. Spørreskjemaet er utviklet over flere år og henter tema og spørreformuleringer fra nasjonale og internasjonale undersøkelser.
 
Rapporten omhandler i all hovedsak data fra undersøkelsen gjort i 2006, men er også i Del 2 supplert med data fra 1996 og 2001 for å danne et bilde av utviklingen. Totalt svarte 1862 ungdommer. Dette er en svarprosent på 80. I korte trekk viser ikke rapporten bare at det er stabile forhold over tid. Variasjonene mellom de ulike geografiske lokaliseringene er små.
 
I rapporten ser man at ungdommen har en god trivsel både på skole, trening og under konkurranse. Deltagelsen i den organiserte idretten går noe ned med økt alder, men på tross av dette ser den fysiske aktivitetsmengden ut til å være stabil. Andelene som bruker rusmidler (røyk, snus og alkohol) 1 dag i uka eller oftere er små, hvor både røyk, snus og alkohol plasserer seg mellom sjelden og aldri i gjennomsnitt.
 
Opplevelsene rundt bomiljø er i grove trekk positive - majoriteten mener at bomiljøet er en fin oppvekstplass. Opplevelsen er derimot mer delt rundt fritidstilbud og jobbtilbud. Den positive opplevelsen reflekteres i ungdommenes tanker rundt sin framtid i bomiljøet, hvor en av fire mener de vil bli boende i sitt bomiljø, en av tre mener de vil flytte for så å komme tilbake, mens kun en av ti tror de vil flytte bort for godt.
 
I rapporten er det små variasjoner mellom kjønn, bomiljø og utvikling over tid. Variabelen som viser størst variasjon er alder. Det ser ut til å skje noe med ungdommene i denne perioden (7. klasse til Vgs.) som har innflytelse på variablene sett på i denne rapporten - fysisk aktivitetsnivå, deltagelse i den organiserte idretten, trivsel, rusmidler og bomiljø og framtidstanker.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning