Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksForeldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i trondheim kommune

PublikasjonMangfold og inkludering

 Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i trondheim kommune

 

​​Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Trondheim kommune og sammenfatter resultatene av en brukerundersøkelse blant barn og deres familier som har mottatt hjelp fra barneverntjenesten i Trondheim kommune. Prosjektet er gjennomført i tidsrommet mai til september 2012 og har hatt et ressursmessig rammeverk på i underkant av fire månedsverk.

Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å undersøke: hvordan opplever og erfarer barn og foreldre barneverntjenestene i Trondheim? Prosjektet har et brukerperspektiv og datamaterialet består av dybdeintervju med foreldre og barn som har tiltak gjennom barnevernet.

Tre kategorier er representert: familier som har

  1. hjelpetiltak i hjemmet i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4,
  2. hjelpetiltak utenfor hjemmet i henhold til § 4-4, femte ledd, og
  3. kommunale fosterhjem i henhold til § 4-12.

Det ble rekruttert familier fra alle bydeler samt omsorgsenheten. Videre ble det lagt vekt på å rekruttere familier som var i ulike faser i møtet med barnevernet, og familier med ulik sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. Det ble gjort intervjuer med mødre, fedre og ungdommer i 18 familier, og det samlede materialet består av 25 informanter. Vi har foretatt de forskningsetiske overveielsene i samarbeid med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

Prosjektet har definert følgende tre underproblemstillinger:

  • Hvordan oppleves og erfares ulike tiltak i barnevernet av henholdsvis barn og foreldre
  • Hvordan ivaretas brukermedvirkning i barnevernet for henholdsvis foreldre og barn?
  • Hva opplever brukerne som positivt i møte med barnevernet?

Trykt versjon ikke tilgjengelig

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning