Logg på
Forside Publikasjoner Skip Navigation LinksDobbelt sårbar - Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak

PublikasjonMangfold og inkludering

 Dobbelt sårbar - Funksjonshemmete barn og unge i asylmottak

 Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Utlendingsdirektoratet og handler om
funksjonshemmete barn og unge i asylmottak. Kunnskapen om denne gruppa er begrenset –
både i Norge og i land det er vanlig å sammenligne oss med. Barn og unge med
funksjonsnedsettelser i asylmottak er bare unntaksvis inkludert i utredninger, forskning og
kunnskapsoversikter. Et hovedsiktemål med rapporten har derfor vært å bidra til å
framskaffe kunnskap om hva som er de særlige utfordringer for denne dobbelt sårbare
gruppa.
 
Fokus i rapporten er rettet mot følgende fire områder: 
  1. Kartlegging av forekomsten av funksjonshemning blant barn og unge bosatt i mottak.
  2. Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne ved
    mottakene, sett hen til krav om normalisering og en aktiv hverdag.
  3. Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne
    innenfor helsevesenet.
  4. Tilfredsstillende ivaretakelse av barn og unge asylsøkere med nedsatt funksjonsevne
    innenfor undervisningssektoren.
 
Undersøkelsen har avdekket utfordringer på ulike nivå. På et overordnet nivå pekes det på
utfordringer knyttet til juridiske rettigheter og økonomi, på det utøvende nivået pekes det
på utfordringer knyttet til kompetanse og samarbeidet med det kommunale
hjelpeapparatet, og i forhold til brukernivået understrekes det fra alle hold at
hovedutfordringen for denne gruppa er selve mottakstilværelsen, som representerer
en stor tilleggsbelastning for personer som allerede befinner seg i en sårbar situasjon.

 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning