Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksOmfattende tjenester i andres hjem: Brukeres, ansattes og kommuners perspektiv

ProsjektMangfold og inkludering

Omfattende tjenester i andres hjem: Brukeres, ansattes og kommuners perspektiv

Prosjektleder: Jan Tøssebro.
Prosjektdeltagere: Berit Berg, Anna Kittelsaa og Hilde Michelsen.Den politiske debatten om omsorgstjenester handler gjerne om eldre, og ikke minst den forventete «eldrebølgen». Den store veksten i brukere av omsorgstjenester de siste 20 åra har imidlertid vært blant personer under 67 år, og særlig i aldersgruppen 18-49. Dette er en heterogen gruppe av personer som trenger tjenester over lang tid og der tjenestene blir en integrert del av voksenlivet.
 
Hovedmålet for prosjektet er å undersøke og utvikle det faglige arbeidet overfor «yngre» personer som trenger omfattende tjenester i eget hjem. Målet er nært knyttet til spørsmål om omsorgskvalitet og livskvalitet for personer som er i en alder der de fleste lever aktive og selvstendige liv. Målgruppa er ikke begrenset til bestemte diagnoser, men en antar at de fleste vil ha utviklingshemming, nevrologiske skader/sykdommer eller psykiske vansker. Prosjektet knytter an til målsetninger i politikken om funksjonshemmete, som normalisering, aktiv deltakelse og likestilling.
 
Prosjektet gjennomføres som såkalt praksisforskning, også omtalt som deltakerbasert forskning eller handlingsrettet forskning. Dette innebærer et samarbeid mellom deltakende parter (brukere, ansatte og kommuner) og forskere. Prosjektet skal også bygge bro til utdanning av aktuelle profesjoner. Prosjektet organiseres i to hovedfaser. De første 18 månedene vil primært handle om innsamling av data om erfaringer og utfordringer i dag. Den resterende perioden (30 mndr.) vil være handlingsrettet i et utvalg tjenestesteder. Dialogkonferanser vil være en sentral del av arbeidet. Der møtes representanter for alle parter til utveksling av ideer, først om hva som er de viktigste utfordringene og dilemmaene, og senere om hvilken vei en ønsker å utvikle organisasjoner, kompetanse og arbeidsformer. Prosjektet gjennomføres i seks kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag.
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning