Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksFornyMar - Ny fylkeskommunal samhandlings- og forvaltningspraksis for bærekraftig havbruk

ProsjektStudio Apertura

FornyMar- Ny fylkeskommunal samhandlings- og forvaltningspraksis for bærekraftig havbruk


Trøndelagsfylkene etablerte i 2006 en visjon om at "Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor". For å gjøre fylkeskommunene i stand til å bidra sterkere til å realisere denne visjonen er det tre sentrale områder FORNYMAR vil gripe fatt i:
  • fylkeskommunenes dobbeltrolle som forvalter og innovasjonsagent 
  • fragmenteringen av forvaltningen mellom flere organer
  • samspillet med næringen
 
Prosjektets problemstilling er: 
Hvordan kan fylkeskommunal praksis for koordinering og forvaltning i marin sektor videreutvikles med støtte i nyere forskning på styring og ledelse i offentlig sektor?
Dette innebærer at hovedmålet for prosjektet er å beskrive en neste-generasjon modell for samhandling og forvaltning i marin sektor, der fylkeskommunene søker å vektlegge koordineringselementet mellom likeverdige partnere i enda sterkere grad. Modellen skal:
  • Ha betydning for realiseringen av Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014.
  • Gi fylkeskommunene og deres samarbeidspartnere en tydeligere forståelse av fylkeskommunens ulike roller, og samspillet mellom disse.
  • Ha overføringsverdi til andre deler av fylkeskommunenes prosesser og andre regioner.
I dette ligger også en forståelse for at nye prosesser for samhandling kan medføre behov for tilsvarende tilpasninger i måten ledelse utøves på. 
KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning