Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBeskrivelse av en modell for samarbeid mellom Bufetat og BUP om fellesdøgninstitusjon for barn

ProsjektAnnen faglig aktivitet

Beskrivelse av en modell for samarbeid mellom Bufetat og BUP om fellesdøgninstitusjon for barn


Målsettingen med dette prosjektet er å systematisere og beskrive erfaringer fra en statlig barneverninstitusjon (Seljelia senter for barnevern) som har en avdeling som har vært drevet i samarbeid mellom det statlige barnevernet (Bufetat) og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Sykehuset Innlandet Helseforetaket (SIHF). Erfaringene skal studeres for å beskrive samarbeidsmodellen, identifisere styrker og svakheter med modellen, og hva som eventuelt kan overføres til andre institusjoner. Ulike sider av avdelingens virksomhet skal undersøkes bl.a. organisering, juridiske utfordringer, faglige strategier, og forhold til barn med variert bakgrunn.
 
Prosjektet bygger bl.a. på anbefalinger fra Flatø-utvalget (NOU 2009:22) som har foreslått at det etableres flere institusjoner i samarbeid mellom Bufetat og helseforetakene som kan gi tilbud til barn og unge med behov for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. Utvalget har anbefalt å benytte erfaringer fra Seljelia i utformingen av slike felles institusjoner (BLD 2009).
 
Data for prosjektet har vært innhentet gjennom dokumenter, intervju med ledere og gruppeintervju med miljøterapeuter. Resultater fra prosjektet skal formidles i en rapport som gis ut i 2012. Informasjon om rapporten skal formidles til relevant aktører, herunder Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. 

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning