Logg på
Forside Prosjekter Skip Navigation LinksBærekraftige kontrollstrategier for sykdom i lakseoppdrett

ProsjektStudio Apertura

Bærekraftige kontrollstrategier for sykdom i lakseoppdrett: Beslutningsstøtte som integrerer økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner (SALMODIS)


Partnere:
SINTEF Fiskeri og havbruk, Nupi, Norges Veterinærhøgskole, Stiftelsen norsk institutt for naturforskning (NINA), Marine Harvest, Lerøy Seafood group, Salmar, Kverva, University of Strathclyde, University of Prince Edward Island

English:
English description of SALMODIS at The Norwegian Research Council's web pages

Beskrivelse av prosjektet:
Sykdom og lus hos fisk er en utfordring for oppdrettere og har betydning for produksjon, økonomi, omdømme og fiskevelferd. For å få kontroll på sykdommer brukes både tradisjonelle virkemidler, som medisiner/vaksinasjon, men også omorganisering, omlegging av drift og nye produksjonsmetoder. Det ikke enighet og kunnskap om hva som fungerer best i gitte situasjoner.

SALMODIS er finansiert av Norges forskningsråd for å bidra til å forbedre beslutningsgrunnlaget for sykdomskontroll i lakseoppdrett.

Prosjektpartnerne består av nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og ledende industriaktører innen lakseoppdrett.

En av Studio Aperturas roller i SALMODIS er å beskrive oppdretternes og myndighetenes strategier for sykdomshåndtering. Vi er interesserte i hva som faktisk skjer under et større sykdomsutbrudd – hvilke muligheter og armslag oppdretterne har. Å ha sykdom i merdene, eller potensial for sykdomsspredning, kan sammenlignes med en avgjørende beredskapssituasjon. Hvordan jobber næringa og myndighetene for å forebygge en slik situasjon, og hvilke strategier har hver oppdretter for å håndtere et sykdomsutbrudd? For å finne ut av dette vil vi intervjue myndigheter og havbruksbedrifter i flere norske regioner i 2011.

Mye av forskningen i hovedprosjektet er innrettet mot å utvikle beslutningsunderlaget for sykdomshåndtering, og spesielt knyttet til bruk av flere typer modellering og simulering (bl.a. havstrømmer, smittespredning og økonomiske modeller). En del av Studio Aperturas bidrag vil være å bidra til å kartlegge behov og bruksmuligheter for slik støtte, for dermed å bidra til utviklingen av modellbaserte verktøy.

 Publikasjoner tilknyttet prosjektet

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning