Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksVil avdekke vold mot risikoutsatte voksne

Vil avdekke vold mot risikoutsatte voksne 

​​​​​Pilotprosjektet TryggEst søker å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv. NTNU Samfunnsforskning følger og evaluerer prosjektet.

27.01.2020 15:30   |   NTNU Samfunnsforskning/ MeraMedia

 

I perioden 2018-2020 gjennomfører Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) en utprøving av det de kaller TryggEst. Ti kommuner og to bydeler i Oslo prøver ut en modell med et enkelt system for å melde saker eller mistanker om vold i nære relasjoner i bred forstand, der den voldsutsatte er såkalt risikoutsatt. Det antas å være store mørketall på feltet, og for å få sakene fram i lyset er det viktig at mulige varslere har et bilde av hva de kan varsle om og hvordan.

– Antallet innmeldte saker seksdoblet seg etter at TryggEst ble etablert. Det er særlig saker som gjelder eldre som har økt, sier Jan Tøssebro, som leder følgeprosjektet.

 

Målgruppa

Bufdir definerer risikoutsatte voksne er personer over 18 år som i liten eller ingen grad kan beskytte seg selv. Disse menneskene er mer utsatt for vold, trusler og overgrep enn resten av befolkningen. Eksempler risikoutsatte er personer med nedsatt funksjonsevne, psykiske vansker, demens, rusproblemer og mer generelt personer som mottar eller burde motta helse- og omsorgstjenester fra kommunen, personer med minoritetsbakgrunn, med annen seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk (lhbti), og også spesifikt flyktninger eller asylsøkere i lhbti-gruppa. TryggEst skal ivareta interessene til alle grupper risikoutsatte voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg mot overgrep, herunder å være dårlig i stand til å melde fra om overgrep fra «nære relasjoner». Dette begrepet inkluderer for eksempel eks-partnere, ulike typer partnerskap, barn og barnebarns overgrep mot eldre, ansattes overgrep mot brukere av tjenester, vold mellom naboer eller medboere i samme tjeneste.


Les mer om bakgrunnen for prosjektet i denne artikkelen fra vernepleier.no:

Vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.​

 

Flere saker blir meldt inn

Våre forskere forteller at hovedbildet ett år etter oppstart er at de aller fleste kommunene har funnet en godt fungerende arbeidsform. Innmeldte saker til TryggEst blir i hovedsak håndtert og fulgt opp, slik det har vært hensikten at man skulle gjøre. Alle kommuner har etablert en TryggEst-telefon for å ta imot saker, og selv om antallet saker varierer, er hovedtendensen at det innregistreres langt flere bekymringer om målgruppen enn hva som var tilfellet før etableringen av TryggEst. På grunn av mangelfullt datagrunnlag fra tiden før etableringen av TryggEst er sammenligningstallene noe usikre, men det kan se ut som at antallet registrerte saker har økt seks ganger sammenlignet med perioden 2016-2017.

NRK Troms publiserte i januar saken Pilotprosjekt ga seks ganger flere meldinger om overgrep mot eldre og utviklingshemmede, som beskriver situasjonen i Tromsø.

 

Bruken avhenger av informasjon

TryggEst har helt klart blitt en kanal for melding og håndtering av saker, men det er primært ansatte som melder fra. Det er få henvendelser fra publikum eller pårørende. Særlig saker som gjelder eldre, har økt i mengde etter innføring av TryggEst. I de fleste av pilotkommunene er det gjennomført et betydelig arbeid innad i egen organisasjon knyttet til informasjon om hva overgrep er, hvem som er spesielt sårbare eller utsatt for overgrep og hvordan overgrep kan avdekkes. Variasjonen i hvor stor vekt det er lagt på dette informasjonsarbeidet i de ulike pilotkommunene gjenspeiles i antall innmeldte saker.

 

Jan TøssebroKurt Elvegård og Veronika Paulsen​ publiserte nylig 

TryggEst: Bedre beskyttelse av voksne utsatt for vold og overgrep. Delrapport 2: TryggEst ett år etter lansering. 

Denne delrapporten er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og Fafo.​

Sluttrapporten vil komme etter at prosjektet er avsluttet.

 

​ 


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning