Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksRedd Barna: Uunnværlig frivillighet?

Redd Barna: Uunnværlig frivillighet? 

​​​​​​To ferske rapporter evaluerer Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter og i asylmottak.

06.09.2018 15:45   |   MeraMedia/NTNU Samfunnsforskning

 

​Rettighetsorganisasjonen Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv. Organisasjonen har arrangert aktiviteter sammen med barn som bor på asylmottak siden tidlig på 2000 tallet og drevet aktiviteter for barn på krisesenter siden 2011. NTNU Samfunnsforskning har evaluert deres frivillige arbeid med barn i sårbare situasjoner, herunder barn på asylmottak og barn på krisesenter.

Evalueringsprosjektetets hovedmål var å dokumentere hvilken betydning frivillighet har for barn i sårbare situasjoner i asylmottak og krisesenter. 


Dekker et klart behov

Evalueringen viser med all mulig tydelighet at både barn på krisesentrene (som er midlertidige bosteder for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner) og på asylmottak, har behov for det aktivitetstilbudet de frivillige i Redd Barna skaper. Gjennom aktivitetene normaliseres hverdagene og de får positive opplevelser sammen med andre barn og voksne. Det at de får møte trygge voksne, får leke og ha det gøy – og gjennom at de lærer nye ting og opplever mestringsfølelse, får barna mulighet til å «glemme» for en stund og de få avlastning fra det vanskelige. Gjennom evalueringene kommer det frem at barns deltakelse på aktiviteter kan ha både kortsiktige og langsiktige gevinster. De langsiktige gevinstene handler blant annet om å bli kjent med lokalmiljøet og de tilbudene som finnes, så foreldre og barn også kan benytte seg av dette etter utflytting fra mottak og krisesenter.


Supplement, ikke erstatter

Evalueringsrapporten viser at Redd Barnas arbeid i denne sammenhengen er viktig og i all hovedsak velfungerende. Ansatte på krisesentre og asylmottak beskriver de frivillige som uunnværlige. Forskerne påpeker at det er for lite aktivitetstilbud for barn i både asylmottak og på krisesenter.

-  Det er en fare for at de som driver krisesentrene «lener seg» på at Redd Barna skal stå for en omfattende del av aktivitetstilbudet. Dersom dette blir dratt langt kan det frivillige gå fra å være et supplement til å bli en erstatning for manglende aktivitetstilbud, skriver Veronika Paulsen, Marianne Garvik​ og Berit Berg i delrapporten Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige!

Det samme er tilfelle ved asylmottak, særlig ved transittmottakene, der oppholdet ideelt sett skal bli svært kort, men hvor mange allikevel blir værende lenge.

- Barna ved transittmottaket har et stort behov for lek og aktivitet som det ikke finnes ressurser ved mottaket til å ivareta. Redd Barnas frivillige arbeid spiller derfor en avgjørende rolle for å kompensere for manglende kapasitet i denne sammenheng. Situasjonen ved transittmottak utfordrer ideen om at det frivillige arbeidet skal ha en tilleggsfunksjon til det offentlige ansvaret, påpeker forskerne i  rapporten Aktiviteter og en meningsfylt fritid.

 

Ungdommer faller mellom alle stoler

Noen barn og unge er vanskeligere å nå og fenge. På krisesentrene gjelder dette de eldste barna/ungdommene, barn som bor på krisesenter sammen med fedre og barn som har flyttet ut fra krisesenteret og bor langt unna. Også på asylmottak er det vanskeligere å skape et godt tilbud til ungdommene. Mens det er enkelt å arrangeres samlinger med tegning, maling og lek med de små barna, kreves det mer for at ungdommene skal synes at det er attraktivt å delta. Ungdommene er dessuten mindre synlige og lettere å overse eller glemme, fordi de gjerne holder på med sitt.

- Ungdommer kan se ut til å falle litt imellom når det gjelder aktivitets- og fritidstilbud i regi av frivillige organisasjoners arrangementer, men også i de etablerte fritidstilbudene som finnes i lokalsamfunnet. Lokale aktiviteter som fotball, håndball eller musikk har i deres aldersgruppe gjerne et ferdighetsnivå som gjør at terskelen for å delta kan være høy, påpeker forskerne bak evalueringen.


Profesjonelt arbeid med frivillige

De frivillige i Redd Barna gir barn tilgang på meningsfylt innhold i hverdagen og ulike møteplasser der de treffer lokalmiljø og personer som er frivillig engasjert. Det ser ut til å styrke barna. Redd Barna er derfor en viktig bidragsyter for normalisering av ventetiden for barn på mottak og en bedre hverdag for barn på krisesenter.

At det er mennesker som frivillig ønsker å bidra har en egen verdi i seg selv. Rapporten peker på at samværet med de frivillige har kvaliteter som ikke kan erstattes av samvær med de ansatte på krisesentre og mottak.  Det å ha noen som kommer inn med ny energi og kun har fokus på aktiviteten og på at barna skal leke, beskrives som en stor verdi i seg selv. De frivillige representerer lek, glede og ukomplisert samvær. De skal ikke gå inn i årsakene til at barna bor på mottak eller krisesenter og kjenner ikke de enkelte sakene, men skal ganske enkelt møte barna og eventuelt deres foreldre som omsorgsfulle medmennesker med kunnskap om aktivitetsmuligheter i lokalmiljøet.​

Samtidig påpekes det at det er viktig at de som er frivillige har god opplæring og oppfølging, spesielt når de skal jobbe med barn i så sårbare situasjoner som disse barna. Nettopp den profesjonaliteten som ligger i Redd Barna bidrar til å sikre dette.

- De frivillige havner ofte i en mellomposisjon der de opptrer som ikke-profesjonelle, samtidig som de har ansvar og en overordnet organiserende rolle. En slik rolle krever gjerne opplæring og en bevissthet rundt hva det frivillige arbeidet innebærer. Ansatte i Redd Barna tilbyr derfor kursing og veiledning til de frivillige ved oppstart og underveis i deres arbeid. Redd Barna har et profesjonelt apparat rundt de frivilliges innsats, noe som er ressurskrevende, men som også synes nødvendig for å kvalitetssikre tilbudet, fastslås det i rapportene.


Les prosjektets to delrapporter her:

Aktiviteter og en meningsfull fritid. Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på asylmottak.​

Vi klarer ikke å ha et sånt tilbud uten de frivillige! Evaluering av Redd Barnas frivillige arbeid med barn på krisesenter​

Foto: Colourbox​​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning