Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksUtfordringer for nyankomne elever

Utfordringer for nyankomne elever 

Det er en rekke utfordringer og svakheter i skoletilbudene til elever som kommer til Norge sent i skoleløpet og som har lite skolebakgrunn fra før.

21.02.2014 12:43   |    

 

​Det viser rapporten Helhetlig oppfølging - Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon som er utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Rapporten anbefaler flere tiltak for å sikre at rettigheter innfris og tilbudene styrkes.

Minoritetsspråklige elever som kommer sent i opplæringsløpet har ofte behov for tilbud som går på tvers av forvaltningsnivå og regelverk. Men vi har funnet at ved å innføre fleksible tiltak og til­bud på tvers av forvaltnings­­nivåer, kan det være utfordringer i møte med rigide systemer og vanskelig kombinerbare regelverk. Endringer på dette feltet kan kreve lovendringer.
 
Papirrettighet
Både i grunnskolen og videregående opplæring kan elever ved behov ha rett til særskilt språkopplæring. Forskerne Kristin Thorshaug og Stina Svendsen har funnet flere utfordringer ved skolenes tilbud, blant annet manglende tilgang på tospråklige lærere, knappe økono­miske ressurser på lokalt nivå og manglende prioritering av tospråklig fag­opplæring og morsmåls­opplæring i regelverk og på politisk nivå.
 
Dette gjør at elev­gruppens rettigheter til opplæring på morsmål for mange blir en “papirrettighet”, spesielt på videre­gående skoler. I rapporten stilles spørsmålet om flere elever burde fått tilbud om morsmålsopplæring og tospråklig opplæring for å sikre et tilbud som legger til rette for mestring og gjennomføring av opplæringsløp.
 
Ikke tilpasset
I dag er rundt 80 prosent av deltakere i grunnskoleopplæring for voksne minoritetsspråklige, men tilbudet er ikke tilpasset disse. I rapporten etterlyser både skole­eiere, skoleledere og lærere i grunn­skole­opplæring for voksne etterlyser revidering av regelverk og læreplaner, samt utvikling av metodikk tilpasset målgruppen. I tillegg løftes manglende rettig­heter etter opplæringsloven fram som en særlig utfordring.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning