Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksTre nye havbruk-prosjekter

Tre nye havbruk-prosjekter 

Avdelingen Studio Apertura fikk tilslag på tre prosjekter i den første utlysningen av HAVBRUK2.

17.12.2015 12:00   |   Ole Einar Marken

 

Her er en oversikt på hva de tre nye prosjektene våre innebærer


Globale idealer og lokale realiteter - fundamentet for bærekraft (SUSTAIN-FISH)
Formålet med prosjektet er å utvikle bærekraftsindikatorer ved å se på eksisterende standarder, indikatorer og reguleringer, og hva som mangler, overlapper eller konkurrerer, og deretter i hvilken grad og hvordan disse er implementert i oppdrettsselskaper i tre ulike land; Norge, Chile og Skottland. Prosjektet vil gjennomføre en komparativ internasjonal studie og analysene vil resultere i nye/forbedrede indikatorer for bærekraft i havbruksnæringen.

I havbruksnæringen er bærekraft et sentralt mål, men det er manglende enighet om hva bærekraft er og hvordan dette skal oppnås. Utvikling av robuste indikatorer for bærekraft er en omfattende og tverrfaglig oppgave. SUSTAIN-FISH vil utvikle indikatorer for bærekraft ved å gjennomføre en kartlegging av eksisterende indikatorer og standarder, studere hvordan og hvorfor disse er implementert i havbruksnæringen i Norge, Chile og Skottland, samt sammenstille resultatene til en internasjonal komparativ analyse av eksisterende indikatorers betydning, overlapp og mangler. Resultatene vil være til nytte for både myndigheter og næringsaktører.
 
SUSTAIN-FISH er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning, NTNU (inst. for sosiologi og statsvitenskap), UiS, NINA, samt utenlandske forskningspartnere, og flere oppdrettsselskaper nasjonalt og internasjonalt.
Prosjektet vil utlyse en stipendiatstilling ved årskiftet.

Sikrere operasjoner og arbeidsplasser i oppdrettsnæringen
Oppdrettsnæringen er risikoutsatt. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø for ansatte på oppdrettsanleggene i den norske havbruksnæringen, og hvordan risikoen kan reduseres. Havbruksnæringen har i dag en stor utfordring i å utvikle og gjennomføre effektive tiltak for å forebygge arbeidsulykker og rømming av fisk.
 
Prosjektet vil ledes av SINTEF Fiskeri og Havbruk og gjennomføres i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning og SINTEF Teknologi og Samfunn, avd. Helse. Gjennom en tverrfaglig tilnærming vil vi kartlegge arbeidsforholdene til den enkelte, hvordan industrien jobber organisatorisk med sikkerhet og hvordan sikkerheten ivaretas gjennom teknologi og design.
 
NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura, har ansvaret for å kartlegge organisatoriske forhold som har betydning for sikkerheten og hvordan slike forhold kan styrkes i næringen. Dette omfatter både formelle styringssystemer og kultur.

Integrerte operasjoner i havbruksnæringen
Som et forprosjekt for å etablere internasjonalt samarbeid på området, vil prosjektet identifisere noen utvalgte områder hvor havbruksnæringen kan dra nytte av erfaringer og teknologier fra olje- og gassnæringen for mer effektive og sikrere operasjoner, innenfor operasjonskonseptet som omtales som «integrerte operasjoner» (IO) i olje- og gassnæringen.
 
IO er et konsept som har blitt svært utbredt i dagens olje- og gassindustri. IO handler om integrasjon av mennesker, organisasjoner, arbeidsprosesser og informasjonsteknologi for å kunne gjøre bedre beslutninger, koordinere mer effektivt og forbedre ytelse.
 

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning