Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksSkolebarometeret melder om stabile forhold

Skolebarometeret melder om stabile forhold 

​For niende år på rad står NTNU Samfunnsforskning for jobben med å analysere svarene Utdanningsdirektoratet henter inn gjennom Elevundersøkelsen. Den første av i alt tre delrapporter ble nylig publisert.

31.01.2020 10:15   |   NTNU Samfunnsforskning/MeraMedia

 

​-  Rapporten Mobbing og arbeidsro i skolen​ presenterer resultater på nasjonalt nivå, forteller Christian Wendelborg. Sammen med kolleger fra vår avdeling Mangfold og inkludering vil han i løpet av året gå nærmere inn i resultatene. Hovedrapporten kommer først til høsten.

- Elevundersøkelsen er en del av systemet for kvalitetsvurdering i den norske skole. I denne første delrapporten presenterer vi nasjonale tall, men hver skole og kommune har tilgang til sine resultater og kan bruke disse for å kartlegge det lokale læringsmiljøet og finne ut om de eventuelt må gjøre tiltak for å skape bedring, forklarer Wendelborg.

 

Mobbingen avtar

Han mener undersøkelsen kan ses på som et barometer på tilstanden i den norske skolen. Nasjonalt sett skal det mye til for å se store endringer fra år til år, men man kan se tendenser over tid.

- Tendensen er en svak nedgang i mobbetallene, men tallene fra år til år er ikke alltid direkte sammenlignbare, sier Wendelborg, og forklarer at ulike faktorer som metodiske endringer og tidspunkt for gjennomføringen kan ha konsekvenser for svarene elevene gir.

I Elevundersøkelsen 2019 oppgir 4,6 prosent at de blir mobbet av medelever. 1,8 prosent av elevene i den norske skolen blir mobbet digitalt.

Svarene avdekker at tradisjonell mobbing avtar med årene i løpet av grunnskolen. Mens rundt 9 prosent av 5.trinnselevene oppgir at de mobbes to til tre ganger i måneden eller mer, ligger andelen på 10.trinn rundt 4 prosent.

- Her må vi ta høyde for at elever på ulike trinn kan ha ulik forståelse av hva mobbing er, presiserer Wendelborg.

 

Endringer i kjølvannet av et digitalisert sosialt liv

Et funn som er verdt å merke seg, er at mens tradisjonell, fysisk mobbing altså avtar i løpet av grunnskolen, skjer ikke det samme med den digitale mobbingen.

- Det speiler sannsynligvis at ungdommer er mer aktive på sosiale medier enn 5.klassinger, sier Wendelborg. Den store aktiviteten på sosiale medier kan muligens også forklare en annen endring, nemlig den at kjønnsforskjellen i mobbestatistikken nærmest er borte.

Tidligere så man at gutter både mobbet mer og ble mer mobbet, men slik er det ikke lenger, forteller Christian. Han tror noe av forklaringen ligger i en ny forståelse av mobbebegrepet.  Mobbing har ofte vært tenkt på som trusler, slag, spark og fysisk eller verbal plaging, mens dagens mobbebegrep også omfatter indirekte, relasjonell mobbing og utestengelse. Her er jentene mer aktive, og ikke minst i digital form. I sum gjør det at guttene og jentene har like utslag på mobbestatistikken.

 

Kjønnsforskjeller i ulike typer mobbing

5.-trinnstallene viser at 4,2 prosent av guttene har blitt slått, dyttet eller holdt fast på skolen. 1,8 prosent av jentene har opplevd dette. 4,2 prosent av 5.trinnsjenter har blitt baksnakke og holdt utenfor på skolen. 3,2 prosent av guttene svarer det samme. Kjønnsforskjellene på begge typer mobbing krymper jevnt og trutt og i tredje på videregående svarer 1,1 prosent av jentene og 0,7 prosent av guttene at de opplever utestengelse. 0,5 prosent guttene og 0,1 prosent av jentene opplever å bli slått, dyttet eller holdt fast det siste året på videregående.

 

451 184 elever fra 5. trinn til siste år på videregående har svart på spørsmålene i Elevundersøkelsen 2019. Så mange har aldri tidligere deltatt.

 

Les rapporten Mobbing og arbeidsro i skolen her

Ta kontakt med Christian Wendelborg for mer informasjon.​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning