Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNy SØF-rapport viktig bidrag for å lage ny inntektsmodell for kommunene

Ny SØF-rapport viktig bidrag for å lage ny inntektsmodell for kommunene 

​​​NTNU Samfunnsforsknings avdeling Senter for økonomisk forskning (SØF) har levert ny rapport med viktige analyser og råd om inntektssystemet for kommunene. 


16.02.2021 00:00   |   Vegard Smevoll, NTNU Samfunnsforskning

 

​Rapporten heter «Betydningen av kostnads- og etterspørselsfaktorer: Sammenlikning av simultane utgiftsanalyser, partielle utgiftsanalyser og partielle analyser av enhetskostnader» og kan leses i sin helhet her:
sof-r-06-20-simultan-desember2020-kmd-1325550.pdf

Det er NTNU Samfunnsforsknings Lars-Erik Borge (bildet)
, Torgeir Kråkenes, Luka Marcinko og Ole Henning Nyhus som har laget rapporten.

Forskningssjef Borge mener arbeidet med rapporten har vært både interessant og viktig. 

- Rapporten vil inngå som et av flere faglige bidrag til inntektssystemutvalgets arbeid med nytt overføringssystem for kommunene, sier han.

Her er pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet:


«Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet blir kommunene blant annet kompensert for variasjoner i utgifter som skyldes spredt bosetting og smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon.

Slike strukturelle forhold ved kommunen kan gi økte kostnader på mange sektorer, dvs. de er sektorovergripende. I dag benyttes det en simultan modell, KOMMODE-modellen, for å analysere effektene av slike sektorovergripende kostnadsforhold på variasjonene i kommunenes utgifter.

KOMMODE-modellen er utviklet av Statistisk sentralbyrå, og forklarer variasjonen i driftsutgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Modellen inneholder variabler som er med på å forklare hvorfor utgiftene varierer mellom kommunene, og modellen estimerer parametere som sier noe om i hvor stor grad den enkelte variabelen påvirker utgiftene i den aktuelle sektoren.

SSB har nå sluttet å oppdatere KOMMODE-modellen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i 2019 i gang et større prosjekt, for å utvikle en ny, simultan modell som kan benyttes for slike sektorovergripende analyser.

Prosjektet er gjennomført av Senter for Økonomisk forskning AS (SØF), og ble avsluttet i 2021. I prosjektet har SØF utviklet en ny, simultan modell som bygger på den modellen som benyttes i inntektssystemet i dag, og i tillegg er det i prosjektet utført ulike typer analyser, for å kunne sammenligne resultatene fra de ulike analysemetodene. Rapporten gir råd om hvilke analysemetoder som bør benyttes for å fastsette kriterier og vekting i kostnadsnøkkelen.

Inntektssystemutvalget ble oppnevnt i mai 2020, og skal foreta en helhetlig gjennomgang av kostnadsnøkkelen for kommunene. Denne rapporten vil dermed bli en del av grunnlaget for utvalgets gjennomgang av kostnadsnøklene i inntektssystemet. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juni 2022».​

- Analysene er relevante for den såkalte utgiftsutjevningen i inntektssystemet som har til formål at kommunene kan tilby innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud, sier Lars-Erik Borge. ​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning