Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksNødnettprosjektet godt mottatt

Nødnettprosjektet godt mottatt 

Et gjennomgående trekk er at kommunene har tatt godt i mot Nødnett, og at mange av de utfordringene som brukerne står overfor vil løse seg på sikt etter mer erfaring og kompetanse.

16.04.2015 11:30   |   Ole Einar Marken

 

I høst står etter planen alle de 2056 basene som skal betjene over 60 000 brukere på plass i en gigantisk satsing på nasjonalt nødnett. Over sikre forbindelser blir politi, brann- og ambulansepersonell i stand til å kommunisere direkte med hverandre i krisesituasjoner.

NTNU Samfunnsforskning har i samarbeid med Institutt for energiteknikk (IFE) gjennomført en kartlegging av hvordan de kommunale nødetatene brann og legevakt har opplevd implementeringsprosessen.  Kartleggingen har foregått i kommuner i Hedmark og Oppland (Nødnett Fase 1).

 

- Hovedinntrykket er at implementeringen i de kommunene vi har vært i kontakt med har gått greit. Det er flere gode erfaringer man kan bygge videre på i senere faser og runder, forteller forsker Hans Donali Tilset.

I tillegg til Tilset har Randi Ann Fagerholt og Petter Almklov ved NTNU Samfunnsfroskning vært sentrale i arbeidet med rapporten Nødnett i norske kommuner - Erfaringer fra de første fasene. Rosella Bisio og Kine Reegård fra Institutt for energiteknikk (IFE) har også deltatt i arbeidet.
 

- God informasjon

- Brukerne opplever at informasjonen de har fått er god, spesielt gjennom de lokale prosjektorganisasjonene. Av forbedringer ønsker flere mer kontinuitet og mer tydelig informasjon fra riktige instanser, da informasjonsflyten tidvis kan bli stor og diffus. Dette kom blant annet frem i forbindelse med spørsmål om kostnader, hvor det er ulike forståelser av hva som inngår og ikke inngår i kostnader knyttet til drift av Nødnettet, forteller forskeren.

Opplæringskursene og struktureringen av opplæringen får svært gode tilbakemeldinger.
 

Rom for forbedringer
Nødnettprosjektet er det største offentlige IKT-prosjektet som er gjennomført i Norge, og etter planen skal Nødnett være implementert i alle nødetater i landet innen utgangen av 2015.
 
-  Vår dokumentstudie skisserer Nødnettprosjektets organisatoriske kompleksitet. Prosjektet som helhet involverer to departementer, et direktorat med hovedansvar samt tre fagdirektorater, driftsorganisasjoner tilknyttet faglinjene, samt lokale og regionale prosjekter som er nærmere knyttet førstelinja og sluttbrukerne, forklarer Tilset.
 
- "Det er bedre enn det var før" er opplevelsen til de fleste vi har snakket med. Gjelder særlig brannetaten.
 
Både brannfolk og helsepersonell har imidlertid en del innvendinger mot terminalene og det bærbare utstyret generelt. Rent teknisk sett har det et litt gammeldags tilsnitt som gir en litt høyere brukerterskel. Det er også kommentarer som går på batterikapasitet og størrelse.
 
- Samlet sett fikk vi mange tilbakemeldinger og ønsker om forbedringer på det tekniske utstyret. Brannfolk opplever nok nytteverdien størst, og de er, tross innvendinger på batterikapasitet og størrelse, stort sett godt fornøyde med den nye situasjonen.
 
- Selv om innvendingene brukerne kommer med tilsynelatende kan være trivielle er det, som vi har påpekt over, helt avgjørende for implementeringsprosessen og framtidig bruk av Nødnettet at erfaringene følges opp og at brukerne får tilbakemeldinger på sine klagemål.
 
- Diskusjonen om Nødnettet i seg selv, den tekniske infrastrukturen, basestasjoner, dekning og så videre er ikke så markant i våre intervjuer selv om slike temaer berøres i noen intervjuer.
 

Tilgang til flere

Det er mange som etter hvert har tilgang til Nødnett. Direktorat for Nødkommunikasjon har definert Kommunal beredskap som aktuell bruker.

- I situasjoner som flom og andre naturkatastrofer kan dette være veldig nyttig. På minussiden betyr det flere å lære opp, mer vedlikehold, og potensielt større utfordinger med å holde batteriene oppladet, sier Tilset.

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning