Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksLevekår for barn i asylsøkerfasen
To barn som ser ut gjennom et vindu

Levekår for barn i asylsøkerfasen 

​I dag lanseres rapporten «Levekår for barn i asylsøkerfasen». Her presenteres den første levekårsundersøkelsen om barn i asylsøkerfasen.

19.11.2015 14:00   |   Ole Einar Marken

 

Undersøkelsen er en del av oppfølgingen av stortingsmeldingen Barn på flukt og er gjennomført på oppdrag for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justisdepartementet. NTNU Samfunnsforskning har vært ansvarlig for gjennomføringen, i samarbeid med Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) og Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Lanseringen skjer på Litteraturhuset i Oslo.

Det er også laget en dokumentasjonsrapport som beskriver data som er samlet inn og metoder for å analysere dem.
Last ned dokumentasjonsrapporten her

Verden i forandring
Rapporten kommer i en tid når flyktningestrømmene er større enn tidligere, noe man ikke hadde mulighet til å forutse i forkant. Innholdet tar derfor ikke høyde for situasjoner der man akutt må håndtere store inrykk.

Forskningssjef Berit Berg ser tidspunktet rapporten utgis på fra to vinkler.

- Nå er folk opptatt med å finne løsninger på akutte problemer. Ankomsttallene er høye, det jobbes med å finne tak over hodet, og å få tatt unna nye oppgaver, påpeker Berg.

-  På den andre siden er oppgavene viktigere enn noen sinne. Barns liv blir satt på vent. Foreldre preges av bekymringer, mangler kanskje gode aktivitetstilbud, har lite penger, og må innordne seg i et nytt samfunn. Barns oppvekst handler også om foreldrenes vilkår, understreker forskeren, som har lite til overs for at den statlige pengesekken strammes inn.

- Vi investerer i framtida i det vi gjør nå.

- Gi barnevernet mer ansvar
Enslige mindreårige flyktninger er også en gruppe som øker i antall. Barnevernet har ansvaret for de under 15 år. Berg mener imidlertid at også aldersgruppen 15 til 18 år bør håndteres av barnevernet.

- Det er de som har mest kompetanse, så hvorfor skal ikke barnevernet ha ansvar for de som er aller mest sårbare? spør hun.

- Det konkrete innholdet i tilbudet må selvsagt tilpasses den enkeltes behov og alder. En 12-åring vil trenge tettere oppfølging enn en17-åring. Selvsagt har en 12- og 17-åring forskjellige behov.

Viktig å normalisere
Barneperspektivet har vært sentralt i prosjektet. I intervjuene beskriver barn på mottak og omsorgssenter hvordan opplevelser fra krig, forfølgelse og flukt gjør det vanskelig å få sove, de har mareritt og de bekymrer seg for framtiden. Spørreskjemaundersøkelsen blant barn i skolealder viser også klart at det er på dette punktet asylbarna skiller seg mest ut sammenlignet med andre barn. De skårer høyt på bekymringer, stress og emosjonelle problemer.

Det er imidlertid også et nokså entydig funn at en mest mulig normalisert hverdag er viktig for å motvirke disse stressfaktorene. Barnehage, skole og fritidsaktiviteter løftes her fram som det mest sentrale. Alt som bidrar til å normalisere hverdagen er med på å skape en best mulig omsorgssituasjon.

Dette bekreftes også av ansatte på mottak, omsorgssenter og av representanter for det kommunale tjenesteapparatet der barna bor.

Behov for personale
For barn og unge som bor sammen med foreldre eller andre nære tilknytningspersoner, vil familiens totale livssituasjon være avgjørende for levekår og livskvalitet. I familier der foreldrene er traumatisert eller har andre helseutfordringer, kan dette gå ut over omsorgsevnen.

Dette gjør det ekstra viktig å ha personale på mottakene som barna kan snakke med. Selv gode omsorgspersoner vil ha behov for hjelp og støtte til å håndtere foreldrerollen i et nytt samfunn. Enslige mindreårige vil ha behov for tilgjengelige voksne til å veilede og støtte i en krevende hverdag.

Anbefalinger
Rapporten inneholder en rekke anbefalinger for å bedre levekårssituasjonen for barn i asylsøkerfasen. Blant disse er:
  • Døgnbemanning i alle mottak
  • Tilgjengelige fagpersoner med kompetanse på barn, unge og helse
  • Gratis helsehjelp til barn og unge – uavhengig av status i saken
  • Økt fokus på elever med mangelfull skolegang fra hjemlandet
  • Rett til videregående opplæring også etter eventuelt avslag på asylsøknaden
  • Samarbeid med frivillig sektor om aktivitetstilbud og leksehjelp
  • Refusjonsordningen for barnehageplass til barn i asylsøkerfasen utvides til alle barn over 2 år
  • Bufetat bør overta ansvaret for alle enslige mindreårige i asylsøkerfasen

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning