Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksKronikk: Godt nok for de barna?

Kronikk: Godt nok for de barna? 

Barn på flukt skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge om regjeringen får viljen sin. ​​(Kronikk i Klassekampen)

06.03.2020 10:40   |   Berit Berg, Monica Sydgård, Heidi Wittrup Djup og Mina Vinje

 

Kronikk av forskningssjef Berit Berg​ ved Mangfold og inkludering, Monica Sydgård (Redd Barna), Heidi Wittrup Djup (Menneskerettighetsutvalget i Norsk psykologiforening​) og Mina Vinje (Press). Publisert i Klassekampen 06.03.20


Regjeringen vil lovfeste at barn mellom 15 og 18 år som har flyktet alene til Norge, skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge. Forslaget strider mot FNs barnekonvensjon og mot råd fra barnefaglig ekspertise.

Regjeringen har sendt ut et høringsforslag med frist i dag, som skal gi Utlendingsdirektoratet (UDI) omsorgsansvaret. Alle andre barn under offentlig omsorg i Norge har lovfestet rett til omsorg gjennom barnevernet, som har langt høyere standard for sitt tilbud. Barnevernlovens krav til kvalitet skal ikke gjelde på samme måte for dem. Dette går imot menneskerettslige prinsipper om ikke-diskriminering og ivaretar ikke denne ekstremt sårbare gruppen. Vi ville ikke nektet noen andre grupper omsorg under barnevernet på basis av deres bakgrunn.


Det alternative omsorgstilbudet som allerede gis enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i dag, skiller seg markant fra tilbudet som gis øvrige barnevernsbarn opp til 18 år.

Begrunnelsen norske myndigheter tidligere har gitt for forskjellsbehandlingen, har vært økonomisk. Men retten til nødvendig omsorg er så grunnleggende i FNs barnekonvensjon at slike hensyn ikke er en legitim begrunnelse. Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter slo derfor allerede i 2016 fast at forskjellsbehandlingen av de enslige mindreårige over 15 år, er i strid med konvensjons bestemmelser. Ja, det koster penger å beskytte barn – det koster penger å være et anstendig samfunn. Men barn koster ikke mer enn de er verdt.


Regjeringen hevder at å lovfeste praksisen ikke er diskriminering, da omsorgen er «alderstilpasset» sammenliknet med det omsorgstilbudet enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får. Påstanden er feil, av to hovedgrunner:

For det første inneholder forslaget ingen barnefaglige begrunnelser for hvorfor barna over 15 år har behov for et svakere omsorgstilbud enn de under 15. Omsorgen må tilpasses barnets alder, men det er feil å si at de over 15 trenger mindre omsorg enn de yngre. Tvert imot strider det mot alt vi vet om ivaretakelse av unge som opplever eller har opplevd alvorlige livsbelastninger. Vi vet at mange av de eldste barna sliter psykisk. Høyere alder er også knyttet til et høyere posttraumatisk symptomtrykk, og dette varer over tid.

Det er heller ikke riktig at vi klarer å ivareta barna godt nok under UDIs omsorg. Denne gruppen barn er helt avhengige av trygghet, tilhørighet og en meningsfull hverdag i et kompetent omsorgsmiljø som kan hjelpe dem å håndtere det de har erfart og utfordringene de står i her og nå.


For det andre er det ingen saklig grunn til at barn som har flyktet alene til Norge skal ha lavere behov for omsorg enn andre barn over 15 år i Norge med behov for offentlig omsorg. Dette er barn som gjerne har behov for mer, ikke mindre, omsorg enn andre. De kan bære på traumer og vonde opplevelser. Mange har vært vitne til ekstreme hendelser i hjemlandet eller på flukten og kan ha opplevd å komme bort fra nær familie og venner. Nå befinner de seg alene på asylmottak med livet på vent.

I forslaget skrives det eksplisitt at nivået på omsorgen som blir gitt de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år i dag, ikke skal bedres. Det vil innebære en lovfesting av en diskriminerende og utilstrekkelig praksis.


FNs barnekonvensjon er inkorporert i norsk lov og regulerer statens forpliktelser overfor alle barn i Norge under 18 år. Artikkel 22 forplikter staten til å gi alle enslige mindreårige asylsøkere et likeverdig alternativt omsorgstilbud som øvrige barnevernsbarn. Artikkel 2 sier at staten skal sikre alle barns rettigheter uten diskriminering av noe slag.

FNs barnekomité, som har ansvar for å overvåke statenes innfrielse av barns rettigheter, har ved flere anledninger uttrykt bekymring for disse barnas situasjon i Norge. FNs Menneskerettighetskomité og Torturkomiteen har også kritisert oss for dagens behandling. Det er kritikk som bør gi våre myndigheter en ny retning.


Det er i tillegg en entydig forskningsverden som i flere år har dokumentert hvordan barna sliter med angst, depresjon, selvskading og selvmordsforsøk. Det er også svært godt dokumentert – deriblant av NTNU samfunnsforskning med «Levekår for barn i asylsøkerfasen» fra 2015 og Fafos rapport «Et trygt sted å vente» fra 2018 – at det er store forskjeller i tilbudet fra mottak til mottak, og at rammene er utilstrekkelige, bemanningen for lav og kompetansen i mange tilfeller manglende. Asylmottakene representerer dermed et for svakt utgangspunkt for å gi forsvarlig omsorg.


Kunnskapen er med andre ord kjent. Regjeringen må ta forskningen og FNs kritikk på alvor og basere politikk og lovverk på dette. Vi anbefaler derfor at regjeringen trekker tilbake lovforslaget. I stedet må ansvaret overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov slik at asylsøkerbarna behandles på lik linje med alle andre barn i Norge.

​​

KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning