Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation LinksDette vet vi om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Dette vet vi om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger 

​​​​Legger til rette for kunnskapsbasert praksis:​ Oppdatert forskningsoppsummering overlevert IMDi.

24.05.2018 13:05   |   NTNU Samfunnsforskning/GKM

 

​På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har våre forskere utarbeidet en oppdatert oversikt over forskningen om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger det siste tiåret. I rapporten Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger gir de en oversikt over kunnskap om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger i Norge, blant annet med blikk på asylprosess, bo- og omsorgsløsninger, skoletilbud og helse.

Dagens praksis på flere områder er omstridt. Dette gjelder blant annet situasjonen for enslige mindreårige i mottak, alderstesting og bruken av tidsbegrensede oppholdstillatelser. Vi ser en økning i forsvinninger fra mottak, og fra både helse- og barnevernmyndigheter rapporteres det om økte psykososiale belastninger blant de enslige mindreårige.

 

Enslige mindreårige er i gjennomsnitt 15-16 år når de bosettes, og for mange av dem kommer dermed overgangen til voksenlivet relativt raskt etter bosetting. De har hatt kort tid på å etablere relasjoner og få tilhørighet til nærmiljøet på. Kompleksiteten i overgangen til voksenlivet for denne gruppa er lite belyst. Dette er et av flere kunnskapshull som forskerteamet peker på.

 

Forskerne bak rapporten, Stina SvendsenBerit Berg, Veronika Paulsen, Marianne Garvik og Marko Valenta​, viser til at det i de senere år har kommet flere studier med ressursfokus, og at begreper som resiliens og mestring supplerer et tidligere énsidig traume- og sykdomsfokus. De påpeker imidlertid at vi vet lite om utviklingen over tid, selv om forskningen på enslige mindreåriges levekår, helse og psykososial situasjon etter hvert er ganske omfattende. Det finnes mye kunnskap om mottaks- og bosettingsfasen, men lite om hvordan traumatiske opplevelser i forbindelse med flukt og eksil påvirker den videre integreringsprosessen eller veien inn i voksenlivet. 

 

Overgangen fra mottaksperiode til bosetting i en kommune er en viktig fase i enslige mindreåriges liv, og en fase som krever innsats på mange områder. Samtidig står kommunene fritt til å velge hvilke bo- og omsorgstilbud de vil tilby enslige mindreårige, og kvaliteten på tilbudene varierer, ikke minst når det gjelder ettervern og overgangen til voksenlivet. Få kommuner tilbyr ettervernstiltak lenger enn til 20-årsdagen.

 

Kunnskapsoppsummeringen viser at de enslige mindreåriges egne stemmer sjelden blir hørt. Den identifiserer dessuten følgende kunnskapshull som anbefales tettet:​

  • beveggrunner for flukten og erfaringer fra reisen til Norge
  • enslige mindreårige som har blitt returnert til opprinnelseslandet eller som har forsvunnet fra mottak
  • overgang fra mottak til bosetting
  • overgang til voksenlivet
  • skoletilbudet til de som kommer til Norge etter skolepliktig alder
  • innhold i de ulike tiltakene i de kommunale i bo- og omsorgstilbudene
  • hvordan endringer i rammebetingelser (antall som søker asyl, internasjonale forpliktelser, nasjonal politikk, tilskuddsordninger m.m.) påvirker arbeidet med og tilbudet til enslige mindreårige KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning