Logg på
Forside Nyhetsarkiv Skip Navigation Links- NAVs tilbud til unge med funksjonsnedsettelser er for dårlig

- NAVs tilbud til unge med funksjonsnedsettelser er for dårlig 

​​​​En studie av unge med funksjonsnedsettelser som er i lange NAV- forløp, viser tydelig at NAV ikke er tett nok koblet på denne gruppens behov. 

09.03.2020 14:15   |   Guro Kulset Merakerås/ MeraMedia

 

Når NAV skal få flere i arbeid og færre på trygd, er unge og funksjonshemmede viktige målgrupper. Forsker Sigrid Elise Wik har studert innholdet i arbeidsavklaringsløpet for de som kan krysse av for både «ung» og «har funksjonsnedsettelser». Hun konkluderer med at arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke fremstår som rett ytelse for gruppen.

I januar 2019 ble perioden man kan gå på AAP redusert fra fire til tre år, og det har blitt langt vanskeligere enn før å få en forlengelse ut over den normerte tiden.

- Det som tilbys i dette løpet ikke er godt nok. Oppfølgingen er for svak og tidsrammen er for kort, fastslår Wik. – Denne gruppen har behov for en langt tettere oppfølging uten tidsbegrensning.

Det eksisterer mye kunnskap om hvilke tiltak som har god effekt når det gjelder å hjelpe folk ut i jobb. Men denne kunnskapen brukes i for liten grad. I stedet for å tenke langsiktig, satser man ofte på billige, kortsiktige tiltak, mener forskeren fra NTNU Samfunnforsknings avdeling Mangfold og inkludering.

 

Risikerer å aldri komme over terskelen

Unge med funksjonsnedsettelse er særlig sårbare for aldri å komme over terskelen til arbeidslivet og kan tidlig bli avhengige av stønader. Blant arbeidsledige unge (20–39 år) med funksjonsnedsettelser har en andel på nesten 60 prosent både ønske om jobb og tro på at det ville vært mulig for dem å jobbe. Når det allikevel ikke skjer, er det grunn til å spørre om veilederne på NAV har forutsetninger for å gi den nødvendige tette oppfølgingen. I sin ferske forskningsartikkel «Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV» ​setter Sigrid Elise Wik også spørsmålstegn ved om NAV har tilgang på tilstrekkelig med relevante og hensiktsmessige aktiviteter å fylle avklaringstiden med.

- Tiltakene skal være individrettet, men de bærer mer preg av å være pakkeløsninger. De møter ikke de individuelle behovene godt nok.

- Noen opplevde at de hadde gått på samme tiltak før. At de ble sendt på tiltak bare for å gå på tiltak. Å gå på tiltak ble et mål i seg selv, sier hun.

Wik tror dette har å gjøre med Nav-veiledernes pressede arbeidssituasjon.

- NAV-ansatte opplever at de får litt fri når de sender en bruker på tiltak. De kjøper seg fri til å konsentrere seg om andre brukere.

 

Holder ikke mål

Wiks studie avdekker at de unge NAV-brukerne mister troen på arbeid når de erfarer at tiltakene ikke er rett for dem, ikke fører til jobb eller at anbefalingene fra tiltaket ikke blir fulgt opp av NAV.

- Et mer effektivt avklaringssystem kunne vært gunstig om det innebar at NAV-veilederne fikk mer tid til brukerne. Hvis tiltakene passet bedre, hvis tiltaksveiledere og NAV var mer samstemte, og forløpene innebar mindre venting, ville en effektivisering vært meningsfull, framholder Wik. Dette ser ikke ut til å være tilfelle, og forskeren fra NTNU Samfunnsforskning peker på at å forsøke å effektivisere forløpene på NAV ved å kutte ned på tiden man har til rådighet, ikke endrer det faktum at innholdet som tilbys i løpet av denne tiden ikke holder mål.

 

Kan bli feilaktig satt på uførestønad

- Ved å korte ned på stønadsperioden for denne gruppen risikerer man ikke bare å sette folk i sårbare situasjoner økonomisk ved at stønaden opphører før de er friske nok til å kunne jobbe, eller har fått tid til å opparbeide seg kompetanse, men vi risikerer også at folk innvilges uførestønad, selv om de kanskje ville kunne kommet seg i jobb om de fikk mer tid på seg, sier Wik.

Hun mener ordningens korte varighet og fraværet av tett oppfølging er to av årsakene til at arbeidsavklaringspenger ikke er noen ideell løsning for unge med fysiske funksjonsnedsettelser.

- Mye handler nok om knapphet på ressurser. At pengesekken er for liten og at veilederne har for liten tid til hver bruker, sier Sigrid Elise Wik.

 

Les artikkelen her: Unge med funksjonsnedsettelser i lange forløp på NAV​

For mer info, kontakt forsker Sigrid Elise Wik​


KONTAKT OSS
CONTACT US

Tlf: 91 89 77 27

Phone: (+47) 73 82 10 00

Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B

Visiting address: Dragvoll Allé 38 B

Postadresse: 7491 Trondheim

Postal address: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 986 243 836

VAT: 986 243 836

Copyright: NTNU Samfunnsforskning